Agendy

Všetky agendy

Adopcia spoločenských zvierat – Občan
Cena mesta, Cena primátora a Čestné občianstvo mesta – Občan
Chov spoločenských zvierat – Občan
Daň z nehnuteľností – Podnikateľ
Daň z nehnuteľností – Občan
Daň za predajné automaty – Podnikateľ
Daň za psa – Občan
Daň za psa – Podnikateľ
Daň za ubytovanie – Podnikateľ
Daň za užívanie verejného priestranstva – Občan
Daň za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ
Daň za užívanie verejného priestranstva – letná terasa mimo centrum – Podnikateľ
Daňové nedoplatky – Občan
Daňové nedoplatky – Podnikateľ
Denné centrá – Občan
Denný stacionár – Občan
Detské jasle – Občan
Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (poruchy podzemných vedení v MK) – Občan
Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (poruchy podzemných vedení v MK) – Podnikateľ
Dodatočné povolenie stavby – Podnikateľ
Dodatočné povolenie stavby – Občan
Doprava rodiča za dieťaťom umiestneným v detskom domove – Občan
Evidencia psov – Podnikateľ
Evidencia psov – Občan
Exekučné daňové konanie – Podnikateľ
Exekučné daňové konanie – Občan
Hlásenie trvalého pobytu – Občan
Integrované obslužné miesto obyvateľov – IOMO – Občan
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi – Občan
Kolaudácia stavby – miestna/účelová komunikácia – Občan
Kolaudácia stavby – miestna/účelová komunikácia – Podnikateľ
Konanie verejného kultúrneho podujatia – Občan
Konanie verejného kultúrneho podujatia – Podnikateľ
Konanie verejného športového podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica – Občan
Konanie verejného športového podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Podnikateľ
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie – Podnikateľ
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie občan – Občan
Mestská polícia – bezpečnosť – Občan
Mestská polícia – bezpečnosť – Podnikateľ
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci – Občan
Najlepší športovec mesta Banská Bystrica za rok 2020 – Občan
Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania – Podnikateľ
Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania – Občan
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu – Podnikateľ
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Podnikateľ
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Občan
Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica – Občan
Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Objednávka sprievodcovskej služby – Občan
Odhlásenie odvozu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov – Podnikateľ
Odvody z hazardných hier do rozpočtu mesta – Podnikateľ
Ohlásenie drobnej stavby – Podnikateľ
Ohlásenie drobnej stavby – Občan
Ohlásenie drobnej stavby na miestnej/účelovej komunikácii – Občan
Ohlásenie drobnej stavby na miestnej/účelovej komunikácii – Podnikateľ
Ohlásenie jednoduchej stavby – Podnikateľ
Ohlásenie jednoduchej stavby – Občan
Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby – Podnikateľ
Ohlásenie reklamnej stavby – drobná stavba – Podnikateľ
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka k vydaniu osvedčenia o zápise do evidencie – Občan
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka k vydaniu osvedčenia o zápise do evidencie – Podnikateľ
Ohlásenie stavebných úprav – inštalácia klimatizácie – Občan
Ohlásenie stavebných úprav – uzatvorenie lódžie/balkóna – Občan
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – Podnikateľ
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – Občan
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na miestnej/účelovej komunikácii – Občan
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na miestnej/účelovej komunikácii – Podnikateľ
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie – Podnikateľ
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie – Občan
Ohlasovanie túlavých a zabehnutých zvierat – Občan
Ohňostrojné práce – Občan
Ohňostrojné práce – Podnikateľ
Opätovné posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan
Opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt s podporou ŠFRB – Občan
Opatrovateľská služba – Občan
Osobitné užívanie verejného priestranstva – Občan
Osobitné užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ
Oznámenie o jednorazovej prevádzkovej dobe (uzavretá spoločnosť) – Podnikateľ
Oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta – Podnikateľ
Oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta – Občan
Oznámenie o určení prevádzkovej doby – Podnikateľ
Oznámenie o užívaní verejného priestranstva dlhodobo stojacim vozidlom – Občan
Oznámenie o užívaní verejného priestranstva dlhodobo stojacim vozidlom – Podnikateľ
Oznámenie o vykonaní zmeny údajov – vyhradenia parkovacieho miesta – Občan
Oznámenie o vykonaní zmeny údajov – vyhradenia parkovacieho miesta – Podnikateľ
Oznámenie o zrušení (ukončení) činnosti prevádzkarne – Podnikateľ
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva – Podnikateľ
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva – VOK – Občan
Pobyt v zahraničí – Občan
Ponuka na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta Banská Bystrica – Občan
Ponuka na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Ponuka na prevod stavieb inžinierskych sietí do majetku mesta Banská Bystrica – Občan
Ponuka na prevod stavieb inžinierskych sietí do majetku mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Poplatok za komunálny odpad – Podnikateľ
Poplatok za komunálny odpad – Občan
Porealizačné zamerania – Podnikateľ
Porealizačné zamerania – Občan
Poškodenie vozidla na cestách v správe mesta Banská Bystrica – Občan
Poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubyt. KOTVA II – Občan
Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o prenájom nájomného bytu – Občan
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan
Potvrdenie o trvalom pobyte – Občan
Povolenie predčasného užívania stavby- miestna/účelová komunikácia – Občan
Povolenie predčasného užívania stavby- miestna/účelová komunikácia – Podnikateľ
Povolenie domovej studne – Občan
Povolenie odstránenia stavby – Podnikateľ
Povolenie odstránenia stavby – Občan
Povolenie terénnych úprav – Podnikateľ
Povolenie terénnych úprav – Občan
Povolenie zmeny stavby pred dokončením – Podnikateľ
Povolenie zmeny stavby pred dokončením – Občan
Požičiavanie pomôcok – Občan
Predaj na trhových miestach – Podnikateľ
Predaj na trhových miestach – Občan
Predaj na trhových miestach – ambulantný predaj – Občan
Predaj na trhových miestach – ambulantný predaj – Podnikateľ
Predĺženie platnosti stavebného povolenia – Podnikateľ
Predĺženie platnosti stavebného povolenia – Občan
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Podnikateľ
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Občan
Prehlásenie o zabezpečení odborného vedenia uskutočňovania stavby – Podnikateľ
Prehlásenie o zabezpečení odborného vedenia uskutočňovania stavby – Občan
Prenájom nájomného bytu – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác – Podnikateľ
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – stavebné konanie – Občan
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – stavebné konanie – Podnikateľ
Prenájom priestorov Radnice – Občan
Prenájom priestorov Radnice – Podnikateľ
Prenájom priestorov Veľká sieň mestského úradu – Občan
Prenájom priestorov Veľká sieň mestského úradu – Podnikateľ
Prenájom priestorov Zasadacie miestnosti mestského úradu (zasadačky) – Občan
Prenájom priestorov Zasadacie miestnosti mestského úradu (zasadačky) – Podnikateľ
Prepravná služba – Občan
Prevod nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Prevod nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Prevod nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Občan
Prevod nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Pridanie druhého a tretieho mena – Občan
Pridelenie súpisného čísla stavbe – Občan
Prihlásenie (zmena) sa k odvozu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov – Podnikateľ
Prihlásenie na prechodný pobyt – Občan
Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Pamiatka zosnulých – Podnikateľ
Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Vianočné trhy – Podnikateľ
Prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie – MŠ – Občan
Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva – Občan
Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu – Podnikateľ
Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu – Občan
Regeneračno-rekondičné služby v domácnosti – Občan
Rozkopávky v zeleni – Podnikateľ
Rozvoz obedov – Občan
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021- informácia o sčítaní – Občan
Správne poplatky od 1.1.2018 – Matrika a ohlasovňa pobytu – Občan
Stavebné povolenie – Podnikateľ
Stavebné povolenie – Občan
Stavebné povolenie – miestna/účelová komunikácia – Občan
Stavebné povolenie – miestna/účelová komunikácia – Podnikateľ
Stavebné povolenie reklamnej stavby (nad 3m2) – Podnikateľ
Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní – Podnikateľ
Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní – Občan
Stravovanie v jedálňach – Občan
Súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica – Občan
Súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica – Podnikateľ
Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica – Občan
Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica – Podnikateľ
Súhlas obce na ubytovanie príslušníka tretej krajiny – Občan
Ubratie druhého alebo tretieho mena – Občan
Úmrtie – Občan
Určenie otcovstva pred a po narodení dieťaťa – Občan
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách – Občan
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách – Podnikateľ
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (vyhradené parkovanie) – Občan
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (vyhradené parkovanie) – Podnikateľ
Uzatvorenie manželstva – Občan
Uzávierka (obchádzka, odklon) miestnej komunikácie – Občan
Uzávierka (obchádzka, odklon) miestnej komunikácie – Podnikateľ
Uzávierka (obchádzka, odklon) miestnej komunikácie – Občan
Verejná zbierka – Podnikateľ
Verejné zhromaždenie – Občan
Verejné zhromaždenie – Podnikateľ
Vrátenie preplatku na dani – Podnikateľ
Vrátenie preplatku na dani – Občan
Vydanie duplikátu matričného dokladu /rodný, sobášny, úmrtný list/ – Občan
Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky – ová – Občan
Vydanie kolaudačného rozhodnutia – Podnikateľ
Vydanie kolaudačného rozhodnutia – Občan
Vydanie občianskeho preukazu – Občan
Vydanie rodného listu pre novorodenca – Občan
Vydanie záväzného stanoviska (verejná lekáreň) – Podnikateľ
Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – vydanie osvedčenia – Občan
Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – vydanie osvedčenia – Podnikateľ
Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov – Občan
Vyjadrenie sa k záberu pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica pre potreby územného konania – Občan
Vyjadrenie sa k záberu pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica pre potreby územného konania – Podnikateľ
Výrub dreviny – stromu – Podnikateľ
Výrub dreviny – stromu – Občan
Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM – Občan
Zariadenie opatrovateľskej služby – Občan
Zariadenie pre seniorov – Občan
Žiadosť na použitie erbu mesta Banská Bystrica – Občan
Žiadosť na použitie erbu mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Žiadosť na výlep plagátov – Občan
Žiadosť na výlep plagátov – Podnikateľ
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana – Občan
Žiadosť o pokračovanie vyhradeného parkovania a oslobodenie alebo zníženie dane – Občan
Žiadosť o pokračovanie vyhradeného parkovania a oslobodenie alebo zníženie dane – Podnikateľ
Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb v ” Zariadení núdzového bývania KOTVA IV” – útulku pre rodiny s deťmi – Občan
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Občan
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Podnikateľ
Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre rozhodnutie o umiestnení stavby – Občan
Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre rozhodnutie o umiestnení stavby – Podnikateľ
Žiadosť o štipendium z fondu A. Hanzlíka – Občan
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – Podnikateľ
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – Občan
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a oslobodenie alebo zníženie dane – Podnikateľ
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a oslobodenie alebo zníženie dane – Občan
Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva – Občan
Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ
Žiadosť o zriadenie a prevádzkovanie letnej terasy – SVOZ – centrum mesta – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o dočasné pozastavenie činnosti SHR – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o dočasné pozastavenie činnosti SHR – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vyradenie z evidencie SHR – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vyradenie z evidencie SHR – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o zmenu v evidencii SHR – Občan
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o zmenu v evidencii SHR – Podnikateľ
Zmena adresy pre daňové účely – Podnikateľ
Zmena adresy pre daňové účely – Občan
Zmena doby trvania reklamnej stavby (nad 3m2) – Podnikateľ
Zmena lehoty na dokončenie stavby – Podnikateľ
Zmena lehoty na dokončenie stavby – Občan
Zmena poradia mena – Občan
Zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD – Občan
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica – Občan
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica (po realizácii stavieb inžinierskych sietí) – Občan
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica (po realizácii stavieb inžinierskych sietí) – Podnikateľ
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Občan
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Podnikateľ
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Občan
Zrušenie trvalého pobytu – Občan
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Podnikateľ
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Občan
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Podnikateľ
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Občan