Agendy

Vrátenie preplatku na dani – Podnikateľ

Daňovým preplatkom je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Správca dane vráti preplatok len na základe žiadosti daňového subjektu.

Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Vrátenie pomernej časti dane podľa § 99h daňového poriadku – Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie (na vznik alebo zánik daňovej povinnosti) k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku podáva daňový subjekt.

 

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadosť musí podať daňový subjekt najneskoršie do piatich rokov od konca roka, v ktorom vznikol preplatok.

Legislatíva

Poučenie

Žiadosť o vrátenie preplatku 

Správca dane vráti preplatok, ak u daňového subjektu neeviduje iný splatný daňový nedoplatok (daňovým nedoplatkom je dlžná suma dane po lehote splatnosti dane).

 • ak správca dane eviduje u daňovníka preplatok na dani alebo neoznačenú platbu a zároveň eviduje aj daňový nedoplatok na inej dani alebo poplatku za komunálny odpad, správca dane použije preplatok na úhradu najstarších daňových nedoplatkov,
 • ak nemožno použiť preplatok na úhradu daňových nedoplatkov, správca dane vráti daňovníkovi do 60 dní po podaní žiadosti, v ktorej daňovník uvedie spôsob platby, číslo bankového účtu.

Daňový preplatok nemožno vrátiť, ak žiadosť o jeho vrátenie bola doručená po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. V tomto prípade je daňový preplatok príjmom rozpočtu obce.

Upozornenie:

Správca dane je povinný prijať každú platbu, aj keď nie je vykonaná daňovým subjektom, a zaobchádzať s ňou ako by ju zaplatil daňový subjekt:

 • ak podnikateľ alebo právnická osoba (platiteľ dane) použije pri úhrade dane nesprávny variabilný symbol, platba bude pripísaná inému daňovému subjektu na základe uvedeného variabilného symbolu,
 • platiteľ, ktorý pri platbe dane použil nesprávny variabilný symbol, môže požiadať správcu dane o vrátenie tejto platby žiadosťou, ku ktorej priloží doklad preukazujúci nesprávne použitý symbol platby a doklad o úhrade;
  • správca dane vráti platbu platiteľovi len, ak eviduje u daňovníka na účet, ktorého bola platba pripísaná preplatok;
  • ak správca dane neeviduje preplatok u daňovníka, ktorému bola platba pripísaná, uhradenú platbu dane nevráti.

Podpisovanie

Písomné podania doručované správnemu orgánu musí byť podpísané vlastnoručným podpisom žiadateľa (štatutárom).

Elektronické podania doručované správnemu orgánu podpisuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS