Agendy

Daň z nehnuteľností – Občan

Daň z nehnuteľností je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň z nehnuteľností všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane, ak sa nehnuteľnosť nachádza na území mesta v katastrálnom území: Banská Bystrica, Kremnička, Podlavice, Radvaň, Sásová, Senica pri Banskej Bystrici, Šalková, Kostiviarska, Uľanka.

Daň z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Upozornenia k dani z nehnuteľností:

Informácie

Žiadateľ

Daňovník si môže uplatniť nárok na oslobodenie od dane z nehnuteľností na pozemky, na ktorých sú cintoríny,  kolumbáriá, urnové háje a lúky.

Daňovník si môže uplatniť nárok zníženie dane z nehnuteľností vo výške 60% z daňovej povinnosti na stavbu na bývanie (rodinný dom) alebo na byt (ďalej len "stavba"), ak stavba slúži vlastníkovi nehnuteľností na trvalé bývanie a ide o fyzickú osobu

  •  ktorá je k 01.01.2023 v hmotnej núdzi - daňovník preukazuje hmotnú núdzu potvrdením ÚPSVaR, ktorý potvrdí, že k 01.01.2023 je vlastník nehnuteľnosti poberateľom dávku v hmotnej núdzi,
  •  ktorá je ťažko zdravotne postihnutá - daňovník preukazuje nárok kópiou  platného preukazu ŤZP alebo ŤZP/S a kópiou rozhodnutia ÚPSVaR, ktorým priznal príspevok, na základe ktorého vydal uvedený preukaz. Ide o rozhodnutie, v ktorom je uvedený údaj o lekárskej prehliadke, ak sa tento údaj nenachádza v rozhodnutí znamená to, že preukaz je vystavený na trvalo.
  •  ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna - daňovník preukazuje tento stav potvrdením o poberaní dávky ÚPSVaR k 1.1.2023.

Do 31.12.2022 daňovník si mohol uplatniť zníženie daňovej povinnosti vo výške 50% pri stavbe na bývanie alebo pri byte do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že byt alebo stavbu na bývanie užíval na trvalé bývanie.

Daňovník si uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do 31. januára 2022, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zaniká.

Od 01.01.2021 daňovník, ktorý dovŕšil k 01. januáru vek 62 rokov nemusí si zníženie daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (stavba na bývanie alebo byt), ktorá mu slúži na trvalé bývanie uplatňovať v priznaní k dani z nehnuteľnosti; správca dane upraví daňovú povinnosť.

Iný daňovník, ktorý má nárok na úľavu na dani z nehnuteľností podľa zákona a platného všeobecne záväzného nariadenia vyplní priznania, v ktorom uvedie identifikačné údaje o daňovom subjekte, kontaktné údaje, počet príloh, dátum podania priznania a podpis daňového subjektu. Zároveň k priznaniu pripojí prílohu na uplatnenie úľavy a prehlásenie, že stavbu užíva na trvalé bývanie. K priznaniu pripojí kópie dokladov preukazujúce dôvod na úľavu.

Daňovník si musí uplatňuje nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti každoročne najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia, len ak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je prevažne alebo úplne bezvládny. Stav podľa dokladov sa posudzuje k 01.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Daňovník si nemusí uplatňovať nárok v priznaní k dani z nehnuteľnosti každoročne ak, si uplatnil úľavu z titulu veku alebo z titulu toho, že je držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S ak, nenastane zmena, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (napr.  preukaz bol daňovníkovi odobratý alebo v prípade, že stavbu, na ktorú má uplatnenú úľavu na dani už neužíva na trvalé bývanie).

Ak sa na daňovníka vzťahujú dve alebo viac úľav súčasne, správca dane prizná len jednu a to tú, ktorá je pre daňovníka výhodnejšia.

Príklad 1

Vlastníkovi nehnuteľností fyzickej osobe bol vydaný preukaz s ťažkým zdravotným postihnutím 15.10.2019. Prvýkrát si bude môcť daňovník uplatniť zníženie daňovej povinnosti na byt (rodinný dom) v roku 2020 podaním priznania alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2020. V prípade ak, daňovník tento termín zmeškal zníženie daňovej povinnosti správca dane poskytne daňovníkovi až nasledujúcom zdaňovacom období t.j. v roku 2023, ak si uplatní nárok na zníženie v priznaní k dani z nehnuteľností do 31.01.2023.

Príklad 2

Vlastník nehnuteľností fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 62 rokov napr. k 02.03.2022 má nárok na zníženie daňovej povinnosti z bytu alebo zo stavby na bývanie, ktorá slúži  fyzickej osobe na jej trvalé bývanie (rodinný dom, byt) od 01.01.2023. Daňovník si nemusí uplatniť zníženie daňovej povinnosti priznaním, správca dane upraví daňovú povinnosť priamo v rozhodnutí prvý krát v roku 2023.

Príklad 3

Vlastník nehnuteľností fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 62 rokov k 02.01.2019 si prvý krát mohla uplatniť zníženie daňovej povinnosti na byt (rodinný dom) v roku 2020 podaním priznania alebo v čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2020. Od 01.01.2021 po dovŕšení veku 62 rokov nie je potrebné uplatňovať si nárok na zníženie daňovej povinnosti v čiastočnom priznaní; správca dane upraví daňovú povinnosť pri stavbe na bývanie (byte), ktorá slúži daňovníkovi na jeho trvalé bývanie automaticky bez čiastočného priznania. Nárok na úľavu sa považuje za uplatnený dosiahnutím tejto vekovej hranice. 

Príklad 4

Vlastník nehnuteľností fyzická osoba, je od 16.09.2021 držiteľom preukazu ŤZP (preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím). Prvý krát si mohol tento daňovník uplatniť nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti bytu, ktorý mu slúži na trvalé bývanie k 01.01.2022 podaním čiastočného priznania k dani z nehnuteľností v lehote do 31.01.2022. Daňovník si uplatnil tento nárok len v roku 2023 v termíne do 31.01.2023 podaním čiastočného priznania k dani z nehnuteľností podľa platného všeobecne záväzného nariadenia. V tomto prípade daňovníkovi zaniká nárok na zníženie daňovej povinnosti v roku 2022 a vzniká len v roku 2023.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani z nehnuteľností:

 • podáva daňovník do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia,
 • ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
 • daňovník si uplatňuje nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane v priznaní alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na úpravu dane najneskôr v lehote do 31. januára zdaňovacieho obdobia, inak nárok na úpravu dane za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi zaniká.

Príklad 1:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba darovaním 10.01.2020; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 22.04.2020; priznanie k dani z nehnuteľností ( priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2021 je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť darovaním ale aj daňovník, ktorý daroval nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2021.

Príklad 2:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba kúpou 12.12.2019; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 03.01.2020; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2021 je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti) najneskoršie do 31.01.2021.

Príklad 3:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba kúpou 15.03.2019; vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 21.05.2019; priznanie k dani z nehnuteľností (priznanie alebo ako čiastkové priznanie) na rok 2019 bol povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť kúpou ale aj daňovník, ktorý predal nehnuteľnosť (čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti)  do najneskôr 31.01.2020. 

Príklad 4:

 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba dedením 25.01.2023; Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 25.04.2023, vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 02.05.2023; priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením (priznanie alebo čiastkové priznanie) na rok 2023 do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 25.04.2023) t.j. najneskoršie do 25.05.2023. Ak by notár vyznačil právoplatnosť Uznesenia o dedičstve v deň vydania uznesenia t.j. 25.01.2023; dedič je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 25.02.2023.
 • Nehnuteľnosť nadobudla fyzická osoba dedením 20.12.2019; Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť 02.01.2020, vklad katastrom nehnuteľností bol povolený 02.03.2020; priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením (priznanie alebo čiastkové priznanie) na rok 2020 do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (vznik daňovej povinnosti 01.02.2020) t.j. najneskoršie do 03.02.2020, keďže 01.02.2020 je sobota, priznanie najneskoršie nasledujúci pracovný deň t.j. 03.02.2020. Ak by notár vyznačil právoplatnosť Uznesenia o dedičstve v deň vydania uznesenia t.j. 20.12.2019; dedič je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskoršie do 20.01.2020 .

V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva (ak nenastane zmena), správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky.

Povinné prílohy

Doklady, v ktorých sa nachádzajú potrebné údaje pre vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností sú napr.

 • doklady z katastra nehnuteľností (list vlastníctva, rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, rozhodnutie o odstránení stavby z listu vlastníctva),
 • rozhodnutie stavebného úradu (právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, rozhodnutie o zmene užívania stavby alebo bytu, rozhodnutie o zmene stavby pred kolaudáciou, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, oznámenie o povolení drobnej stavby),
 • rozhodnutie súdu o vlastníckych právach k nehnuteľností (rozhodnutie o schválení príklepu dražby, právoplatné uznesenie o dedičstve, majetkové vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov).

Sadzba

Sadzby dane z nehnuteľností v jednotlivých v jednotlivých zdaňovacích obdobiach vrátane hodnoty pôdy.

Pri viacpodlažných stavbách je príplatok za podlažie určený v sume 0,15 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého podlažia.

Úhrady

Daň z nehnuteľností sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou;
 • v banke v hotovosti na účet mesta,
 • bezhotovostným prevodom na účet mesta.

Bankový účet Mesta Banská Bystrica pre daň z nehnuteľností

 • IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469
 • BIC kód: CEKOSKBX

Pri platbe dane z nehnuteľností na účet  je daňovník povinný uviesť okrem správnej výšky dane alebo splátky dane aj  variabilný symbol začínajúci na 120, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane z nehnuteľností sú

 • pozemky - orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty; záhrady; zastavané plochy a nádvoria; lesné pozemky; na ktorých sú lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy; stavebné pozemky a ostatné pozemky
  • na zaradenie pozemku do skupiny je rozhodujúci zápis v katastri nehnuteľností; pri lesoch je určujúci program o starostlivosti o lesy; stavebný pozemok je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
 • stavby - stavby na bývanie (rodinné domy) a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (humno, letná kuchyňa, altánok do 25 m2); stavby na pôdohospodársku produkciu (dreváreň), skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; chaty a stavby na individuálnu rekreáciu; samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží; stavby garáží umiestnené pod zemou; priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu; stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou; ostatné stavby
  • na zdanenie stavby je rozhodujúci účel skutočného využitia stavby; zdaňujú sa aj podzemné podlažia.
 • byty a nebytové priestory
  • byt slúžiaci na iné účely ako na bývanie sa považuje za nebytový priestor.

Daňovník dane z nehnuteľností - je vlastník pozemku, stavby, bytu, nebytového priestoru; fyzická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav; nájomca pozemku - ak nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, nájomca, ktorý má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, nájomca, ktorý má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorý má pozemky vo vlastníctve; ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor (ďalej len "nehnuteľnosť") v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Daňová povinnosť

 • vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a
 • zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
 • pri dedení daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • pri dražbe daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
 • pri vydražení nehnuteľnosti daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti v dražbe.

Priznanie k dani z nehnuteľností - sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví MF SR všeobecne záväzným právnym predpisom "Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Typy daňových priznaní:

 • Priznanie - označí daňovník, ak podáva priznanie správcovi dane prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie -  označí daňovník, ak už v predchádzajúcom období priznanie podal správcovi dane, ale vznikla mu nová daňová povinnosť alebo nastala zmena, ktorá má vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena využitia stavby alebo sa zmenila výmera alebo druh pozemku alebo bolo vydané daňovníkovi stavebné povolenie na stavbu ...).
 • Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti - označí daňovník, ak nehnuteľnosť už nevlastní alebo nastala zmena, ktorá má vplyv na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností  (napr. daňovník predal alebo daroval nehnuteľnosť, alebo zanikla daňová povinnosť k stavebnému pozemku po kolaudácii stavby ...).
 • Dodatočné priznanie - označí daňovník v prípade, ak v priznaní neuviedol správne údaje o nehnuteľnosti (napr. neuviedol správne podlažia alebo výmeru zastavanej plochy stavby alebo neuviedol správne účel užívania stavby ...). Dodatočné priznanie môže daňovník podať najneskoršie do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. Dodatočné priznanie nemožno podať na zmenu účelu užívania stavby.
 • Opravné priznanie - označí daňovník, ak opravuje priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (napr. daňové priznanie na rok 2023 podal daňovník po nadobudnutí nehnuteľnosti dňa 10.04.2022 a následne zistí, že uviedol v priznaní nesprávne údaje, daňovník môže podať opravné priznanie najneskoršie do 31.01.2023).

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého si dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. V takomto prípade priložia k priznaniu k dani z nehnuteľností dohodu spoluvlastníkov na tlačive DN0.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z nehnuteľností sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Príklad 1

Fyzická osoba A v mesiaci máj 2022 predala rodinný dom s priľahlou záhradou, ktorú mala v osobnom vlastníctve. V mesiaci júl 2022 bol povolený vklad na katastri nehnuteľností na nového vlastníka.
Nový vlastník B rodinného domu a záhrady je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2023 podľa stavu k 01.01.2023 najneskoršie do 31.01.2023.
Pôvodný vlastník fyzická osoba A je povinná podať daňové priznanie na rok 2023 označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti najneskoršie do 31.01.2023.

Príklad 2

Fyzická osoba A v septembri 2022 nadobudla pozemok (záhradu) do osobného vlastníctva, v tom istom mesiaci bola táto nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva na fyzickú osobu A povolením vkladu katastra nehnuteľností. 
Fyzická osoba v mesiaci november 2022 požiadala stavebný úrad o stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu na pozemku (záhrada). Stavebný úrad vydal stavebné povolenie na výstavbu rodinného domu v mesiaci december 2022, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v mesiaci január 2023.
Fyzická osoba A je povinná podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2023 podľa stavu k 01.01.2023 najneskoršie do 31.01.2023 na pozemok záhrada, ktorý nadobudol v septembri 2022 - stav podľa katastra nehnuteľností.
Fyzická osoba A je povinná v nasledujúcom zdaňovacom období 2024 podať čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2024 podľa stavu k 01.01.2024 najneskoršie do 31.01.2024. V prílohe č. II. Oddiel Daň z pozemkov vyznačiť vznik daňovej povinnosti na stavebný pozemok, ktorý je vyznačený v stavebnom povolení a zánik daňovej povinnosti na pozemok záhrada. Záhrada sa bude zdaňovať ako stavebný pozemok až do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia po vydaní kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu. Daňovník je povinný po tejto skutočnosti opätovne podať čiastkové priznanie na daň z nehnuteľností (zánik daňovej povinnosti na stavebný pozemok a vznik daňovej povinnosti na záhradu). 

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Základ dane z nehnuteľností 

 • základom dane z pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemku v m2;
 • základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2 - pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby;
 • základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Vyrubenie dane - daň z nehnuteľností správca dane vyrubí rozhodnutím. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny rok - daň sa platí za rok.

 • výpočet dane z pozemkov = základ dane (hodnota x výmera) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb prízemná stavba = základ dane (výmera zastavanej plochy na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej úrovni) x sadzba dane
 • výpočet dane zo stavieb viacpodlažná stavba = základ dane x [sadzba dane + (príplatok za podlažie x počet ďalších podlaží okrem prízemia)]
 • výpočet dane z bytov = základ dane (výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru) x sadzba dane

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, okrem zmien týkajúcich vydraženia nehnuteľnosti alebo dedenia nehnuteľností.

Ak má fyzická osoba zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní priznania k dani z nehnuteľností správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Daň sa platí len na základe rozhodnutia, ktoré sa doručuje daňovníkovi do vlastných rúk.

Ak má podanie daňovníka nedostatky, neobsahuje všetky náležitosti, je neúplné alebo má správca dane pochybnosti o správnosti vyplnených údajov, správca dane pred vydaním rozhodnutia vyzve daňovníka na doplnenie podania. V prípade ak daňovník nevyhovie správcovi dane, správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti vyrubovacím rozkazom alebo vyrubí daň podľa pomôcok alebo začne daňovú kontrolu, po ktorej vyrubí daň z nehnuteľnosti.