Agendy

Zmena doby trvania reklamnej stavby (nad 3m2) – Podnikateľ

SU – 7.03 Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby

Najväčšia informačná plocha na reklamnej stavbe je väčšia ako 3 m2

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

§ 8 Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Žiadosť o stavebné povolenie (k § 58 zákona)

 

(1) Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka,

b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,

c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností1) a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,

d) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; 

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú

a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,

b) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,

c) písomné splnomocnenie v prípade, že žiadateľ poverí na vybavenie žiadosti iný FO alebo PO

d) kópia platného stavebného povolenia na reklamnú stavbu

Správne poplatky

Položka 60a

 

b) Žiadosť o zmenu doby trvania:

1.) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ... 60 eur

2.) reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 ... 150 eur

Legislatíva

Poučenie

§ 67 ods. 4 Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Stavebné povolenie

§ 67

(4)
Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred uplynutím tejto doby, tak podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynie.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS