Agendy

Ponuka na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta Banská Bystrica – Podnikateľ

Žiadosť – ponuka na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta Banská Bystrica

(v súlade s § 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica)

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť sa podáva pri ponuke prevodu nehnuteľností do majetku mesta.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- geometrický plán, ktorým je zameraný skutkový stav (nemusí byť overený v KN),

- účtovnú hodnotu odovzdávaného majetku (až k dátumu predkladania materiálu na rokovanie do MsZ),

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkového zariadenia na plynulú a bezpečnú prevádzku (technické správy a revízie a pod.), v prípade stavby.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou