Agendy

Daň za psa – Podnikateľ

Daň za psa je fakultatívna miestna daň. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za psa všeobecne záväzným nariadením. Vecne príslušným správcom tejto dane, ak sa pes chová na jej území, je mesto Banská Bystrica (oddelenie daní a poplatkov).

Informácie

Žiadateľ

Správca dane podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica poskytuje oslobodenie od dane za psa

 • po dobu 24 mesiacov za psa, ktorý úspešne absolvoval skúšku ovládateľnosti psa typu BH SK alebo BH VT podľa národných alebo medzinárodných skúšobných poriadkov. Nárok na nárok na oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje predložením fotokópie dokladu potvrdenia o vykonanej skúške BH alebo BH VT. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po predložení dokladu.
 • po dobu 24 mesiacov za psa, ktorého daňovník nadobudol z útulku alebo z karanténnej stanice alebo zo združenia, ktorého činnosťou je starostlivosť o túlavé, týrané a opustené zvieratá s možnosťou adopcie zvierat. Nárok na oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie, podaním priznania k dani za psa v zmysle zákona, po predložení dokladu o osvojení psa z útulku. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku.

Oslobodenie sa môže uplatniť len raz na toho istého psa.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani za psa

 • do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podáva daňovník priznanie k dani za psa alebo čiastkové priznanie k dani za psa,
 • do 30 dní od zmeny daňovej povinnosti podáva daňovník čiastkové priznanie k dani za psa
  • od zmeny miesta chovného priestoru v meste, ak táto zmena má vplyv na výšku vyrubenej dane,
  • od zmeny počtu psov chovaných alebo držaných na území mesta (po nadobudnutí ďalšieho psa) ...,
 • do 30 dní od zániku daňovej povinnosti po úhyne psa, od zmeny chovného priestoru mimo mesta.

Vrátenie pomernej časti dane za psa

Mesto vráti pomernú časť dane za psa na základe žiadosti za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Pozor:  Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť alebo odhlásiť aj do evidencie psov.

Sadzba

Ročná sadzba dane za jedného psa v celom meste je 36 €.

Úhrady

Daň za psa sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • bezhotovostným prevodom na účet mesta v tvare IBAN,
 • v hotovosti počas úradných hodín v pokladni Mestského úradu v Banskej Bystrici v klientskom centre, úhradu možno vykonať aj platobnou kartou,
 • v hotovosti v banke počas jej úradných hodín na účet mesta

Účet mesta v tvare IBAN SK45 7500 0000 0040 1714 6469. Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 155, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane za psa  je pes starší ako 6 mesiacov chovaný podnikateľom alebo právnickou osobou.

Daňovníkom je podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Základom dane je počet psov.

Priznanie k dani za psa

 • priznanie sa podáva na predpísanom tlačive určeným osobitným predpisom,
 • ak daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive alebo priznanie nepodpíše považuje sa takéto priznanie za nepodané.
 • daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
 • ak daňovník podal priznanie k dani za psa a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšieho psa alebo zmení sa chovný priestor psa) je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani v zákonnej lehote,
 • ak na podanie priznania vyzve daňovníka správca dane, daňovník je povinný podať priznanie k dani z psa v lehote určenej vo výzve správcu dane,
 • daňovník vyplní žlté tlačivo (záhlavie) a priloží prílohu (oddiel V); v záhlaví priznania daňovník vyznačí druh priznania (priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie),
 • v čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak sa daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Vyrubenie dane za psa - daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Výpočet dane za psa - daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane za kalendárny rok a počtu psov, ktoré tvoria predmet dane.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS