Agendy

Odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole – zo zdravotných dôvodov – Občan

Žiadosť je určená zákonnému zástupcovi, ktorého dieťa nebolo spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať základnú umeleckú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Informácie

Žiadateľ

Zákonný zástupca, ktorého dieťa nebolo spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať základnú umeleckú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Potvrdenie od lekára o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať základnú umeleckú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní.

 

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Poučenie

Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa základnej umeleckej školy najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do základnej umeleckej školy.