Agendy

Daň za ubytovanie – Podnikateľ

Daň za ubytovanie je fakultatívna daň, ktorú obec môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za ubytovanie všeobecne záväzným nariadením.
Ak je prevádzka ubytovacieho zariadenia na území mesta Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane za ubytovanie mesto Banská Bystrica.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty pre oznamovaciu povinnosť

  • do 30 dní po začatí prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie za príslušné ubytovacie zariadenie, ktoré začalo poskytovať činnosť na území mesta spojenú s prechodným ubytovaním
  • do 30 dní od zmeny nahlásených údajov je prevádzkovateľ povinný nahlásiť zmenené údaje správcovi dane,
  • do 30 dní po ukončení prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti za príslušné ubytovacie zariadenie.

Lehoty mesačného vyúčtovania a odvod dane za ubytovanie

  • do 10 dňa v mesiaci doručiť správcovi dane "Oznámenie - Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie" za každé zariadenie zvlášť. Oznámenie doručuje platiteľ dane aj keď v príslušnom mesiaci nebolo poskytnuté prechodné ubytovanie,
  • do 15 dňa v mesiaci odviesť daň za ubytovanie za predchádzajúci mesiac podľa mesačného vyúčtovania dane za každé ubytovacie zariadenie zvlášť.

Sadzba

Sadzba dane za ubytovanie:

2023  sadzba 2,00 € na osobu a prenocovanie
2022 - 2012  sadzba 1,00 € na osobu a prenocovanie

Úhrady

Daň za ubytovanie sa platí vo výške a v lehote určenej v mesačnom oznámení bez vyrubenia na účet mesta IBAN  SK45 7500 0000 0040 1714 6469 bezhotovostným prevodom alebo priamo v pokladni mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou.

Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 153, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí..

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmet dane za ubytovanie
Daň za ubytovanie sa platí za odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely Občiansky zákonník.

Základom dane
Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.

Daňovníkom
Je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane za ubytovanie
Je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
Ak nemožno určiť prevádzkovateľa zariadenia, platiteľom dane je vlastník nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej sa odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osobe poskytuje. Ak je nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, vo vlastníctve viacerých osôb, platiteľom dane je každý z nich a za daň ručia spoločne a nerozdielne.
Zástupca platiteľa dane (ďalej len "platiteľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sprostredkuje odplatné prechodné ubytovanie medzi platiteľom dane a daňovníkom prostredníctvom prevádzkovania digitálnej platformy s ponukou zariadení na území obce poskytujúcich odplatné prechodné ubytovanie.
Podľa daňového poriadku platiteľ dane sa považuje za daňový subjekt, pretože zákon o miestnych daniach a poplatku ukladá platiteľovi povinnosť odvádzať daň za ubytovanie správcovi dane.

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom poskytnutia odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe a zaniká dňom ukončenia poskytovania odplatného prechodného ubytovania fyzickej osobe.

Povinnosti platiteľa dane za ubytovanie
V lehote určenej v zákone splniť oznamovaciu povinnosť , viesť podrobnú evidenciu fyzických osôb podľa zákona.
V lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení oznámiť mestu základ dane formou mesačného  oznámenia o vyúčtovaní dane za ubytovanie za predchádzajúci mesiac, dodržať spôsob vyberania dane a lehotu odvodu dane podľa platného všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Výpočet dane za ubytovanie
Základ dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorý sa vynásobí sadzbou dane.

Platenie dane
Daň za ubytovanie prevádzkovateľ odvádza na účet mesta bez vyrubenia na základe mesačného oznámenia o prechodnom ubytovaní fyzických osôb.

Sankcia za omeškanie odvodu dane
Za každý deň omeškania s odvodom dane správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované platiteľom dane správcovi dane musia byť podpísané štatutárom, ktorý môže konať v mene platiteľa dane.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje platiteľom dane kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Po oznámení vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie (Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti - Tlačivo DU1) , správca dane prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelí variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol. Tieto symboly bude prevádzkovateľ používať pri špecifikácii mesačného odvodu dane za ubytovanie na účet mesta Banská Bystrica.