Agendy

Daň za ubytovanie – Podnikateľ

Daň za ubytovanie je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za ubytovanie všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane za ubytovanie, ak prevádzka ubytovacieho zariadenia sa nachádza na jej území.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehoty pre oznamovaciu povinnosť

 • do 30 dní po začatí prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie za príslušné ubytovacie zariadenie, ktoré začalo poskytovať činnosť na území mesta spojenú s prechodným ubytovaním
 • do 30 dní od zmeny nahlásených údajov je prevádzkovateľ povinný nahlásiť zmenené údaje správcovi dane,
 • do 30 dní po ukončení prevádzkovania ubytovacieho zariadenia oznámiť správcovi dane zánik daňovej povinnosti za príslušné ubytovacie zariadenie.

Lehoty mesačného vyúčtovania a odvod dane za ubytovanie

 • do 10 dňa v mesiaci doručiť správcovi dane "Oznámenie - Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie" za každé zariadenie zvlášť. Oznámenie doručuje platiteľ dane aj keď v príslušnom mesiaci nebolo poskytnuté prechodné ubytovanie,
 • do 15 dňa v mesiaci odviesť daň za ubytovanie za predchádzajúci mesiac podľa mesačného vyúčtovania dane za každé ubytovacie zariadenie zvlášť.

Sadzba

Sadzba dane na osobu a prenocovanie 1,00 €. Sadzba dane za ubytovanie v jednotlivých zdaňovacích obdobiach - za obdobie 2018 - 2009

Úhrady

Daň za ubytovanie sa platí vo výške, ktorú prevádzkovateľ vybral od daňovníkov v súlade s oznámením o mesačnom vyúčtovaní dane za ubytovanie

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469.

Pri odvode dane je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný uviesť pridelený variabilný symbol začínajúci na 153, špecifický symbol a konštantný symbol platby.

Všeobecné záväzné nariadenia

  Legislatíva

  Poučenie

  Predmet dane za ubytovanie - daň za ubytovanie sa platí za odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely Občiansky zákonník.

  Základom dane - je počet prenocovaní.

  Daňovníkom - je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

  Platiteľom dane - je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Podľa daňového poriadku platiteľ dane sa považuje za daňový subjekt, pretože zákon o miestnych daniach a poplatku ukladá platiteľovi povinnosť odvádzať daň za ubytovanie správcovi dane,

  Povinnosti platiteľa - oznamovaciu povinnosť, spôsob vedenia evidencie na účely dane, spôsob vyberania dane, lehoty a spôsob odvodu dane upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta.

  Výpočet dane za ubytovanie - základ dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorý sa vynásobí sadzbou dane.

  Platenie dane - daň za ubytovanie prevádzkovateľ odvádza na účet mesta bez vyrubenia na základe mesačného oznámenia o prechodnom ubytovaní fyzických osôb - mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.

  Sankcia za omeškanie odvodu dane - za každý deň omeškania s odvodom dane správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

  Podpisovanie

  Písomné podania doručované platiteľom dane správcovi dane musia byť podpísané štatutárom, ktorý môže konať v mene platiteľa dane.

  Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje platiteľom dane kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

  Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

  Procesy po podaní žiadosti

  Po oznámení vzniku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie, správca dane prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia pridelí variabilný symbol, špecifický symbol a konštantný symbol, ktoré bude platiteľ dane používať pri odvode dane za ubytovanie pri mesačných odvodoch.

  Súvisiace agendy