Agendy

Úmrtie – Občan

V mieste matričného obvodu na základe Listu o prehliadke mŕtveho v 2 vyhotoveniach.

Informácie

Povinné prílohy

Občiansky preukaz zomretého /prípadne doklad o štátnom občianstve a poslednom trvalom pobyte/

splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu s údajmi o adrese

pri úmrtí maloletého dieťaťa je potrebné predložiť jeho rodný list a OP matky dieťaťa.