Samospráva

Pomoc pre Ukrajinu

Ukrajina

Praktické informácie a dôležité kontakty

Mesto Banská Bystrica sa snažilo byť od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine nápomocné všetkým, ktorí nedobrovoľne opustili krajinu a postupne k nám prichádzali. Samospráva vytvorila pre odídencov kontaktné miesto v historickej Radnici na Námestí SNP, kde získali všetky podstatné informácie a odporúčania. Zriadili sme databázu ubytovacích možností, zabezpečili bezplatnú dopravu MHD, teplú stravu a vyhlásili finančnú i materiálnu zbierku. Zároveň sme pre nich zabezpečili bezplatné informačné stretnutia, jazykové kurzy a do školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli prijaté všetky ukrajinské deti, ktorých rodičia prejavili záujem.

Prvý rok pomoci ľuďom z Ukrajiny v Banskej Bystrici podrobne mapuje situačná analýza, ktorú vypracovalo Občianske združenie Mareena.

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Vláda schválením návrhu nariadenia predloženého ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom v stredu 6. decembra 2023  reagovala na potrebu zabezpečiť ubytovanie pre odídencov a odídenkyne, ktorí opustili Ukrajinu z dôvodu pretrvávajúceho vojnového konfliktu zo strany Ruska. Nariadenie plynulo nadväzuje na aktuálne platné poskytovanie pomoci za ubytovanie odídenca, a to výškou aj podmienkami získania príspevku.

“Príspevok bude poskytovaný do 31. marca 2024. Výška príspevku zostáva nezmenená. Ubytovateľ dostane 10 eur za jednu noc ubytovania odídenca staršieho ako 15 rokov a 5 eur za odídenca mladšieho ako 15 rokov. Štatút  dočasného útočiska platí do 4. marca 2024,” upresnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Tlačivá potrebné na uplatnenie nároku na poskytnutie príspevku:

Zmluva-odídenec

Dodatok k zmluve-odídenec

Zdravotná starostlivosť

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici na Námestí Ludvíka Svobodu 1 sa nachádza kontaktné centrum, v ktorom ľudia z Ukrajiny získajú potrebné informácie v ukrajinskom alebo ruskom jazyku.

Sociálne dávky

Sociálne dávky poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici 39, kde sú zamestnané dve ukrajinsky hovoriace pracovníčky.

Školstvo

Školský zákon zaručuje poskytovanie výchovy i vzdelávania, ako aj ubytovanie a stravovanie v školách rovnako, ako občanom Slovenskej republiky, tak aj deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu, deťom Slovákov žijúcich v zahraničí i deťom, ktorými sú cudzinci študujúci na stredných školách. Viac informácií, aj v ukrajinskom jazyku, je uvedených na webovej stránke mesta v sekcii Školstvo. Aktuálne sú na webe uverejnené aj všetky dôležité informácie týkajúce sa zápisu detí do 1. ročníka základných škôl na školský rok 2024/2025

Kontaktná osoba

PhDr. Jana Odrobiňáková, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici

Kontakt:

Jazykové kurzy

Bezplatné jazykové kurzy spustila banskobystrická samospráva v spolupráci s jazykovou školou RK Universa a Univerzitou Mateja Bela. Taktiež ich poskytuje Jazyková škola Speak, Materské centrum Mamina, Verejná knižnica Mikuláša Kováča i Štátna vedecká knižnica. Liga za duševné zdravie prostredníctvom Speaking club zas pracuje s deťmi a ich rozvíjaním jazykových schopností.

Organizácie

Na území mesta pôsobí viacero mimovládnych organizácií, neziskových inštitúcií, školských zariadení, podnikateľov či dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v rôznych oblastiach. V zriaďovateľskej pôsobnosti sú to komunitné centrá.

MHPSS – Mental health and psychosocial support

Ide o komunitné centrum Červeného kríža, ktoré sa nachádza na Komenského ulici 12 v Banskej Bystrici. Centrum e zamerané na podporu duševného zdravia, psychosociálnu podporu  psychosociálnu intervenciu, kognitívnu rehabilitáciu, poskytovanie podpornej psychologickej terapie pri ťažkostiach, integráciu a spájanie komunít vytváraním pozitívnych medziľudských väzieb, vrátane organizovania rôznych vzdelávacích aktivít pre všetky vekové kategórie. O jeho aktivitách sa dozviete na facebookovej stránke Slovenského Červeného kríža, územného spolku Banská Bystrica.

Otváracie hodiny: 

Pondelok – štvrtok, v čase od 9:00 do 13:00 h.

Kontakt: 

Liga za ľudské práva

Občianske združenie zriadilo bezplatnú infolinku pomoci, kde je možné získať každý deň v čase od 7:00 do 22:00 h. poradenstvo ohľadom možností príchodu a pobytu na Slovensku.

Kontakt: 

Migračné informačné centrum IOM

Cieľom centra je podporovať humánnu a riadenú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým. Zároveň poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. Kľúčových aktivitami, v súvislosti s Ukrajinou, je pomoc pri prvých krokoch na Slovensku (užitočné informácie o živote a pobyte v SR), právne, sociálne a pracovné poradenstvo v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, štátneho občianstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti či poistenia na Slovensku. Taktiež sú to kurzy slovenského jazyka, podpora rekvalifikácie (finančné príspevky na vzdelávacie kurzy), ako aj podpora komunitných aktivít (informačné workshopy a komunitné podujatia v spolupráci s kultúrnymi mediátormi).

Kontakt: 

Centrum právnej pomoci 

Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Na svojej internetovej stránke sa nachádza sekcia Ukrajina, písaná v ukrajinskom jazyku. Banskobystrická pobočka sa nachádza na Skuteckého 30, P.O. BOX 100. 

Kontakt: 

Človek v ohrození 

Mimovládna nezisková organizácia pomáha ľuďom, ktorí z rôznych príčin stratili bezpečie, dôstojnosť alebo slobodu. Okrem širokého portfólia služieb poskytuje svoje služby aj pre Ukrajincov. Ide, napríklad, o humanitárnu pomoc, psychosociálnu podporu, asistenciu pri návšteve úradov, cudzineckej polície, pomoc s nájdením práce a školy pre deti atď.

Spot On BB

Ide o mimovládnu neziskovú organizáciu, sídliacu v Banskej Bystrici na Námestí SNP 16, ktorá poskytuje či sprostredkúva odídencom asistenciu a právnu pomoc.

Kontakt: 

Mareena

Občianske združenie od začiatku vojny pracuje na tom, aby ľudia, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, našli bezpečné a dôstojné prijatie na Slovensku. Spolu s ďalšími občianskymi organizáciami sa podieľali na výzve Kto pomôže Ukrajine, a koordinujú sa s lokálnymi občianskymi organizáciami, ako aj so štátnymi inštitúciami a ministerstvami.

Kontakt:

Tlačové správy mesta

  1. Pomoc pre Ukrajinu
  2. Samospráva privítala v Banskej Bystrici ukrajinské matky s deťmi
  3. Mesto pod Urpínom nemá dostatok ubytovacích kapacít pre Ukrajincov
  4. Banská Bystrica vyhlasuje potravinovú zbierku pre mesto Sumy
  5. Banská Bystrica vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre mesto Sumy
  6. Ukrajincov v Banskej Bystrici pribúda, mesto podáva pomocnú ruku aj naďalej
  7. Obyvatelia môžu opäť podať pomocnú ruku, mesto vyhlasuje ďalšiu zbierku
  8. V Banskej Bystrici vzniklo miesto ako prvá pomoc pre ľudí v núdzi
  9. Slovenský Červený kríž otvoril v Banskej Bystrici centrum poskytujúce pomoc najzraniteľnejším

Stránku a informácie priebežne aktualizujeme.