Samospráva

Pomoc pre Ukrajinu

Ukrajina

Praktické informácie a dôležité kontakty

Mesto Banská Bystrica sa snažilo byť od začiatku vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine nápomocné všetkým, ktorí nedobrovoľne opustili krajinu a postupne k nám prichádzali. Samospráva vytvorila pre odídencov kontaktné miesto v historickej Radnici na Námestí SNP, kde získali všetky podstatné informácie a odporúčania. Zriadili sme databázu ubytovacích možností, zabezpečili bezplatnú dopravu MHD, teplú stravu a vyhlásili finančnú i materiálnu zbierku. Zároveň sme pre nich zabezpečili bezplatné informačné stretnutia, jazykové kurzy a do školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli prijaté všetky ukrajinské deti, ktorých rodičia prejavili záujem.

Prvý rok pomoci ľuďom z Ukrajiny v Banskej Bystrici podrobne mapuje situačná analýza, ktorú vypracovalo Občianske združenie Mareena.

Zdravotná starostlivosť

V banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici na Námestí Ludvíka Svobodu 1 sa nachádza kontaktné centrum, v ktorom ľudia z Ukrajiny získajú potrebné informácie v ukrajinskom alebo ruskom jazyku.

Ubytovanie

Dlhodobé ubytovanie poskytujú na území mesta dve zariadenia:

 1. Ubytovňa na Lazovnej ulici, ktorej kapacita je 120 ľudí
 2. Ubytovňa Medený hámor, ktorej kapacita je 60 ľudí

Sociálne dávky

Sociálne dávky poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici 39, kde sú zamestnané dve ukrajinsky hovoriace pracovníčky.

Školstvo

Školský zákon zaručuje poskytovanie výchovy i vzdelávania, ako aj ubytovanie a stravovanie v školách rovnako, ako občanom Slovenskej republiky, tak aj deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, deťom žiadateľov o udelenie azylu, deťom Slovákov žijúcich v zahraničí i deťom, ktorými sú cudzinci študujúci na stredných školách. Viac informácií, aj v ukrajinskom jazyku, je uvedených na webovej stránke mesta v sekcii Školstvo.

Kontaktná osoba

PhDr. Jana Odrobiňáková, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici

Projekt Ukrajinský žiak ponúka deťom vo veku od 6 do 18 rokov, ktoré majú na Slovensku štatút dočasného útočiska, právo získať digitálnu pomoc (350 eur) na nákup osobného digitálneho zariadenia. Registrácia je možná len do 31. októbra 2023 a poukaz je možné využiť do 30. novembra 2023.

Kontakt:

Jazykové kurzy

Bezplatné jazykové kurzy spustila banskobystrická samospráva v spolupráci s jazykovou školou RK Universa a Univerzitou Mateja Bela. Taktiež ich poskytuje Jazyková škola Speak, Materské centrum Mamina, Verejná knižnica Mikuláša Kováča i Štátna vedecká knižnica. Liga za duševné zdravie prostredníctvom Speaking club zas pracuje s deťmi a ich rozvíjaním jazykových schopností.

Organizácie

Na území mesta pôsobí viacero mimovládnych organizácií, neziskových inštitúcií, školských zariadení, podnikateľov či dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ľuďom z Ukrajiny v rôznych oblastiach.

Červený kríž

Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného Polmesiaca poskytuje v rámci svojich programov aj pomoc pri ubytovaní vysídlenému obyvateľstvu z Ukrajiny. Podporuje tiež slovenské hostiteľské rodiny, ktoré poskytujú asistenciu pri hľadaní ubytovania vysídleným ľuďom.  Zaregistrovať sa je možné v Kancelárii prvého kontaktu, ktoré sa nachádza na Komenského 12 v Banskej Bystrici. Zároveň ide o pobočku, ktorej aktivity slúžia na psychosociálnu intervenciu, kognitívnu rehabilitáciu, poskytovanie podpornej psychologickej terapie pri ťažkostiach, integráciu a spájanie komunít vytváraním pozitívnych medziľudských väzieb.

Otváracie hodiny: 

Pondelok – štvrtok, v čase od 9:00 do 13:00 h.

Kontakt: 

Program v týždni od 20. do 25. novembra 2023
Program v týždni od 20. do 24. novembra 2023

Liga za ľudské práva

Občianske združenie zriadilo bezplatnú infolinku pomoci, kde je možné získať každý deň v čase od 7:00 do 22:00 h. poradenstvo ohľadom možností príchodu a pobytu na Slovensku.

Kontakt: 

Migračné informačné centrum IOM

Cieľom centra je podporovať humánnu a riadenú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým. Zároveň poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. Kľúčových aktivitami, v súvislosti s Ukrajinou, je pomoc pri prvých krokoch na Slovensku (užitočné informácie o živote a pobyte v SR), právne, sociálne a pracovné poradenstvo v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, štátneho občianstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti či poistenia na Slovensku. Taktiež sú to kurzy slovenského jazyka, podpora rekvalifikácie (finančné príspevky na vzdelávacie kurzy), ako aj podpora komunitných aktivít (informačné workshopy a komunitné podujatia v spolupráci s kultúrnymi mediátormi).

Kontakt: 

Od apríla 2023 môžu obyvatelia z krajín mimo EÚ využiť bezplatné služby aj v Banskej Bystrici, na pobočke na Dolnej ulici č. 54.

Otváracie hodiny:

Pondelok, utorok a štvrtok: 9:00 – 12:00 h. a 13:00 – 17:00 h.
Streda: 13:00 – 17:00 h.
Piatok: 9:00 – 12:00 h.

Centrum právnej pomoci 

Centrum poskytuje právnu pomoc občanom, ktorí pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu využívať iné právne služby. Na svojej internetovej stránke sa nachádza sekcia Ukrajina, písaná v ukrajinskom jazyku. Banskobystrická pobočka sa nachádza na Skuteckého 30, P.O. BOX 100. 

Kontakt: 

Človek v ohrození 

Mimovládna nezisková organizácia pomáha ľuďom, ktorí z rôznych príčin stratili bezpečie, dôstojnosť alebo slobodu. Okrem širokého portfólia služieb poskytuje svoje služby aj pre Ukrajincov. Ide, napríklad, o humanitárnu pomoc, psychosociálnu podporu, asistenciu pri návšteve úradov, cudzineckej polície, pomoc s nájdením práce a školy pre deti atď.

Spot On BB

Ide o mimovládnu neziskovú organizáciu, sídliacu v Banskej Bystrici na Námestí SNP 16, ktorá poskytuje či sprostredkúva odídencom asistenciu a právnu pomoc.

Kontakt: 

Mareena

Občianske združenie od začiatku vojny pracuje na tom, aby ľudia, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, našli bezpečné a dôstojné prijatie na Slovensku. Spolu s ďalšími občianskymi organizáciami sa podieľali na výzve Kto pomôže Ukrajine, a koordinujú sa s lokálnymi občianskymi organizáciami, ako aj so štátnymi inštitúciami a ministerstvami.

Kontakt:

Tlačové správy mesta

 1. Pomoc pre Ukrajinu
 2. Samospráva privítala v Banskej Bystrici ukrajinské matky s deťmi
 3. Mesto pod Urpínom nemá dostatok ubytovacích kapacít pre Ukrajincov
 4. Banská Bystrica vyhlasuje potravinovú zbierku pre mesto Sumy
 5. Banská Bystrica vyhlasuje dobrovoľnú zbierku pre mesto Sumy
 6. Ukrajincov v Banskej Bystrici pribúda, mesto podáva pomocnú ruku aj naďalej
 7. Obyvatelia môžu opäť podať pomocnú ruku, mesto vyhlasuje ďalšiu zbierku
 8. V Banskej Bystrici vzniklo miesto ako prvá pomoc pre ľudí v núdzi
 9. Slovenský Červený kríž otvoril v Banskej Bystrici centrum poskytujúce pomoc najzraniteľnejším

Stránku a informácie priebežne aktualizujeme.