Agendy

Porealizačné zamerania – Občan

Odovzdávanie porealizačných zameraní – Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSVS).

Porealizačné zamerania (DSVS) sa odovzdávajú na Odbore architekta mesta u špecialistu GIS – tel. kontakt : 048/4330876 resp. 0917505932, e-mail: peter.michal@banskabystrica.sk.

V súlade s VZN mesta Banská Bystrica č. 43/1997 časť III., § 5, ods. 8, pred podaním návrhu na kolaudačné konanie odovzdať správcovi DTM (MsÚ B.Bystrica – OIT-RIS) porealizačné zameranie realizovanej stavby (objekt RD /bytová jednotka/, spevnené plochy + vjazd, terasa a súvisiace objekty IS) + Adresný bod v grafickej a digitálnej forme na CD/DVD nosiči, ktorý obsahuje nasledovné dokumenty potrebné k vydaniu potvrdenia:

  • Porealizačné zameranie (dsvs) vo formátoch *.dgn (*.dwg, *.dxf, *.shp) v súlade s technickou normou „STN 013 410″
  • Technická správa – Meno a adresa žiadateľa/investora; Katastrálne územie, č. parcely; Identifikácia objektu/inžinierskej siete; zoznam súradníc (S-JTSK) a výšok (B.p.v.); Dátum, pečiatka, meno a podpis oprávnenej osoby vo formátoch *.pdf, *.doc, *.txt.

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť potvrdenie o zápise stavby do DTM a grafický tvar porealizačného zamerania.

 

Informácie

Všeobecné záväzné nariadenia

Doručovanie

  • Osobne
  • Emailová adresa