Agendy

Cena primátora, Cena mesta a Čestné občianstvo mesta – Občan

Poznáte výnimočných ľudí?

V Banskej Bystrici žije veľa významných osobností a pôsobí mnoho organizácií a inštitúcií, ktoré vďaka svojej práci šíria dobré meno nášho mesta po celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak takýchto ľudí, kolektívy, združenia či inštitúcie poznáte, dajte nám o nich vedieť.

Cena primátora je určená pre osobnosti, ktoré sa svojou prácou či celoživotným pôsobením v meste osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice doma i v zahraničí. O udelení ceny rozhoduje primátor mesta na návrh poslancov a občanov mesta.

Cena mesta je ocenenie, ktoré možno udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v Slovenskej republike pri významných jubileách alebo výročiach. Cena mesta sa udeľuje za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta, poslancov či občanov mesta. Cena sa môže udeliť jednotlivcovi aj in memoriam.

Čestné občianstvo mesta môže mestské zastupiteľstvo udeliť fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, podieľali sa na rozvoji priateľstva medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi. Získať ho môžu aj cudzí štátni príslušníci a v odôvodnených prípadoch môže byť udelené in memoriam.

Vaše návrhy na laureátov za rok 2023 nám môžete posielať do 18. marca 2024 e-mailom na adresu: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE. V prípade záujmu je možné priniesť svoj návrh na mestský úrad aj osobne. Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom, ktorý nájdete nižšie v časti Dokumenty, žiadosti a tlačivá. Prehľad ocenených v predošlých rokoch nájdete na tomto odkaze.

V prípade otázok kontaktujte referentku Oddelenia kultúry Andreu Páleníkovú: 048/4330 309ocenenia@banskabystrica.sk.

Tešíme sa na vaše návrhy.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Návrhy na laureátov za rok 2023 môžete posielať do 18. marca 2024.

Poučenie

Vaše návrhy na laureátov za rok 2023 môžete posielať e-mailom na adresu: ocenenia@banskabystrica.sk, predmet správy: OCENENIE

alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica v obálke s označením OCENENIE.

V prípade záujmu je možné priniesť svoj návrh na mestský úrad aj osobne.

Aby bol návrh platný, jeho súčasťou musí byť vyplnený dotazník s informáciami o navrhovanom.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa