Agendy

Financovanie činnosti VMČ – žiadosť o dotáciu – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica v súlade so Štatútom mesta Banská Bystrica, Štatútom výborov v mestských častiach a občianskych rád a Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica za účelom plnenia úloh výborov v mestských častiach vyčleňuje každoročne v rozpočte buď formou príspevku alebo dotácie minimálne 1,50 eur na obyvateľa s trvalým pobytom v príslušnej mestskej časti k 30. 9. predchádzajúceho rozpočtového roka.

– Žiadosť – Tlačivá na dotácie pre VMČ

Informácie

Žiadateľ

 • právnická osoba
 • fyzická osoba - podnikateľ

Elektronický formulár

 • Žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie plnenia úloh výborov v mestských častiach

Lehoty

a) do 30. novembra predchádzajúceho roka (vrátane) v aktuálnom volebnom období ,
b) do 14 dní (vrátane) po zriadení výborov v mestských častiach v mestskom zastupiteľstve v novom volebnom období.

Povinné prílohy

 1. Kópia zmluvy alebo potvrdenie banky o zriadení bankového účtu v tvare IBAN, v ktorom musí byť uvedený žiadateľ dotácie.
 2. Zápisnica s uznesením výboru v mestskej časti, ktorým schvaľuje podanie žiadosti.
 3. Rámcový plán akcií financovaných z dotácie.

Správne poplatky

 • bez poplatku

Sadzba

 • bez

Úhrady

 • bez úhrad

Všeobecné záväzné nariadenia

Podpisovanie

 • štatutár / i žiadateľa

Zverejňovanie

www.banskabystrica.sk

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • administratívna finančná kontrola žiadosti
 • zmluva o poskytnutí dotácie