Agendy

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM – Občan

Narodenie:
– cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
– sobášny list rodičov,
– rodný list rodičov ( len občanov SR), v prípade, že nie sú manželmi v čase narodenia dieťaťa
– občiansky preukaz štátneho občana SR

Sobáš:
– cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
– rodný list štátneho občana SR
– občiansky preukaz štátneho občana SR
– informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov
– ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o
rozvode predchádzajúceho manželstva

Úmrtie:
– cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka
– rodný list
– občiansky preukaz zomretého /potvrdenie o štátnom občianstve
vydané príslušným obvodným úradom/

Poznámka: Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú podľa miesta trvalého pobytu občana SR.

Informácie