Agendy

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM – Občan

Narodenie:
– cudzozemský rodný list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
– sobášny list rodičov,
– rodný list rodičov (len občanov SR), v prípade, že nie sú manželmi v čase narodenia dieťaťa,
– občiansky preukaz štátneho občana SR.

Sobáš:
– cudzozemský sobášny list s príslušnými overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
– rodný list štátneho občana SR,
– občiansky preukaz štátneho občana SR,
– informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov,
– ak je štátny občan SR rozvedený aj právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva.

Úmrtie:
– cudzozemský úmrtný list s príslušným overeniami a prekladom do slovenského jazyka,
– rodný list,
– občiansky preukaz zomretého /potvrdenie o štátnom občianstve vydané príslušným obvodným úradom/.

Poznámka: Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú podľa miesta trvalého pobytu občana SR.

Informácie