Agendy

Zápis o matričných udalostiach, ktoré nastali občanom SR v cudzine do OM – Občan

Narodenie:

– originálny rodný list dieťaťa s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia) a prekladom  do slovenského jazyka,

– osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa – vydáva ho príslušný okresný úrad podľa miesta trvalého pobytu rodiča občana SR alebo posledného miesta pobytu v SR,

– osvedčenie o štátnom občianstve dieťaťa nemusí byť, ak sa dieťa narodilo v zahraničí obom rodičom občanom SR a zápis prídu na matriku vykonať obaja do 180 dní od narodenia – osvedčenie nahradí čestné vyhlásenie, ktorým na matrike prehlásia, že sú výlučne štátnymi občanmi SR,

– sobášny list rodičov, ak sú zosobášení (slovenský sobášny list – sobáš v SR alebo sobášny list z osobitnej matriky – sobáš v zahraničí),

– zápis o určení otcovstva v zahraničí, ak nie sú rodičia zosobášení s prekladom do slovenského jazyka, ak nie je možné tento doklad doručiť, nahradí ho čestné vyhlásenie o určení otcovstva s overeným podpisom rodiča občana SR,

– čestné vyhlásenie o stave matky s overeným podpisom matky, občana SR, ak nie je matka osobne prítomná na matrike, tak toto vyhlásenie urobí na zastupiteľskom úrade SR v krajine, v ktorej žije s overeným podpisom,

– občiansky preukaz rodiča – štátneho občana SR a kópiu dokladu rodiča cudzinca (napr. pas),

– ak je dieťa dcéra, môže rodič občan SR vypísať aj podpísať žiadosť o vydanie rodného listu v tvare bez koncovky slovenského prechyľovania „ová“ s overeným podpisom – ak je osobne prítomný, žiadosť vypíše na matričnom úrade, ak nie je prítomný, žiadosť vypíše na zastupiteľskom úrade SR v krajine, v ktorej žije.

 

Sobáš:

– originálny sobášny list s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia) a prekladom  do slovenského jazyka,

– rodný list snúbenca štátneho občana SR,

– občiansky preukaz štátneho občana SR, kópiu dokladu snúbenca cudzinca,

– informácie o dátume a mieste narodenia rodičov snúbenca – cudzinca, mená, priezviská a dátumy narodenia svedkov snúbencov,

– ak je snúbenec rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva v slovenskom jazyku alebo s prekladom,

– ak je snúbenec ovdovelý, právoplatný úmrtný list bývalého manžela/manželky, v slovenskom jazyku alebo s prekladom.

 

Úmrtie:

– originálny úmrtný list s príslušnými overeniami (apostille, superlegalizácia) a prekladom  do slovenského jazyka,

– rodný list,

– občiansky preukaz alebo pas zomretého,

– potvrdenie o štátnom občianstve, vydáva ho príslušný okresný úrad podľa miesta trvalého pobytu občana SR alebo posledného miesta pobytu v SR.

 

Poznámka: Zápisy do osobitnej matriky sa vykonávajú na matičnom úrade podľa miesta trvalého pobytu alebo miesta posledného trvalého pobytu občana SR. Zápis do osobitnej matriky môžete urobiť aj na zastupiteľskom úrade SR v krajine, v ktorej žijete.

Informácie