Agendy

Ohňostrojné práce – Podnikateľ

Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác na základe písomné súhlasu Mesta Banská Bystrica na vykonanie ohňostrojných prác.

Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná.

Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov, ktorý je zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.

V prípade, že pre potreby ohňostrojných prác vznikne osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia), ohňostrojné práce sa stávajú predmetom dane.

 

 

Informácie

Žiadateľ

  • osoba, pre ktorú sa ohňostrojné práce majú vykonať, alebo s jej písomným súhlasom osoba, ktorá ohňostrojné práce vykoná

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • náčrt lokalizácie osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva

Správne poplatky

  • bez poplatkov

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • zák. č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii... vznp.

Podpisovanie

  • odpaľovač ohňostroja, príp. osoba zodpovedná za konanie aktivity, počas ktorej sa ohňostroj bude odpaľovať

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

  • písomné stanovisko Mesta Banská Bystrica pre vykonanie ohňostrojných prác ako podklad pre vydanie rozhodnutia obvodného banského úradu