Agendy

Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky – ová – Občan

Osoby príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o narodení, resp. uzavretí manželstva /Tlačivo uverejnené na stránke mesta/
– v prípade zaslania poštou je potrebný osvedčený podpis žiadateľky, príp. zákonných zástupcov maloletej.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Správne poplatky

5,0 € za vydanie duplikátu RL/SL