Agendy

Vydanie duplikátu rodného, prípadne sobášneho listu bez koncovky – ová – Občan

Osoby požiadajú príslušný matričný úrad, kde je zápis o narodení, resp. uzavretí manželstva /Tlačivo uverejnené na stránke mesta/. V prípade zaslania poštou je potrebný osvedčený podpis žiadateľky alebo zákonných zástupcov maloletej.

Informácie