Agendy

Prenájom nájomného bytu – Občan

Žiadateľ si podá písomnú žiadosť o prenájom nájomného bytu (elektronicky sprístupnený formulár), ktorá bude obsahovať jeho kontaktnú adresu, požadovanú formu bývania a dôvod podania žiadosti so stručným popisom jeho aktuálnej bytovej situácie. Žiadosť môže byť zaslaná poštou na adresu Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo podaná priamo na Klientskom centre MsÚ Banská Bystrica

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zaradená do zoznamu uchádzačov, je povinný nahlásiť všetky zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby alebo spoločne posudzovaných osôb a to do 30 dní od dátumu zmeny. V prípade neaktuálnosti údajov v žiadosti sa žiadosť vyraďuje z príslušného zoznamu.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • zákon č. 443/2010

Poučenie

Kompletná žiadosť je posúdená v zmysle platného VZN č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica a v zmysle Zákona č. 443/2010. V prípade splnenia všetkých kritérií zo strany žiadateľa je žiadosť zaradené do evidencie uchádzačov o predmetné nájomné byty. V prípade nesplnenia týchto kritérií je žiadateľovi zaslané o tomto písomne vyrozumenie

Podpisovanie

vlastnoručne

Zverejňovanie

zoznam žiadateľov je zverejnený na stránke mesta BB

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

  • žiadosť bude posúdená a žiadateľ bude zaradený do poradovníka