Agendy

Prenájom nájomného bytu – Občan

Žiadateľ si podá písomnú žiadosť o prenájom nájomného bytu (elektronicky sprístupnený formulár), ktorá bude obsahovať jeho kontaktnú adresu, požadovanú formu bývania a dôvod podania žiadosti so stručným popisom jeho aktuálnej bytovej situácie.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zaradená do zoznamu uchádzačov, je povinný nahlásiť všetky zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby alebo spoločne posudzovaných osôb a to do 30 dní od dátumu zmeny. V prípade neaktuálnosti údajov v žiadosti sa žiadosť vyraďuje z príslušného zoznamu.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Kompletná žiadosť je posúdená v zmysle platného VZN č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica a v zmysle Zákona č. 443/2010. V prípade splnenia všetkých kritérií zo strany žiadateľa je žiadosť zaradené do evidencie uchádzačov o predmetné nájomné byty. V prípade nesplnenia týchto kritérií je žiadateľovi zaslané o tomto písomne vyrozumenie

Podpisovanie

vlastnoručne

Zverejňovanie

zoznam žiadateľov je zverejnený na stránke mesta BB

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

  • žiadosť bude posúdená a žiadateľ bude zaradený do poradovníka