Samospráva

Regionálny rozvoj

V nadväznosti na prebiehajúci proces programovania a prípravy implementácie európskych investičných a štrukturálnych fondov (ďalej aj „EŠIF“) pre programové obdobie 2021 – 2027, a to najmä z pohľadu podpory územného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky začali Prípravy integrovaných územných stratégií (IÚS) a integrovaných územných investícií (IÚI) v SR v programovom období 2021 – 2027“ .

Udržateľný mestský rozvoj (ďalej aj „UMR“)  je významnou spoločnou agendou všetkých členských krajín EÚ, čomu zodpovedá okrem iného povinná alokácia na udržateľný mestský rozvoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z alokácie na národný štát pre roky 2021 – 2027 vo výške minimálne 8%.

Východiskom pre prípravu Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica (ďalej aj „IÚS UMR“) boli vypracované rozvojové a strategické dokumenty a to najmä: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 (aktualizovaný v decembri 2019), Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja 2014 – 2020 (ďalej aj „RIÚS BBK“) a Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2014 – 2020.

Hlavným impulzom pre spracovanie dokumentu Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja mesta Banská Bystrica a obcí tvoriacich spolu mestskú funkčnú oblasť (ktoré nemajú spoločný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (ďalej aj „PHRSR“) v zmysle platnej legislatívy) je návrh implementačného mechanizmu pre nové programové obdobie EÚ fondov na roky 2021-2027 a vychádza z procesu monitorovania a hodnotenia realizácie PHSR mesta Banská Bystrica a obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť v rokoch 2014 – 2020 a ich priemetu do Regionálnej integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja.

Územie UMR je chápané ako územie mesta a jeho funkčného územia, tvoriaceho špecifický mestský strategicko-plánovací región (SPR), s intenzívnymi interakciami jadrového mesta a obcí jeho zázemia, v ktorom možnosť a efektívnosť využitia rozvojového potenciálu, riešenia problémov a výziev je podmienená interkomunálnou spoluprácou a implementáciou spoločnej stratégie. Zmyslom špecifickej podpory stratégie UMR je podporiť spoločné projekty reflektujúce potreby jadrového mesta a jeho zázemia. UMR je koordinovanou, ale autonómnou súčasťou nástroja integrovanej územnej stratégie a integrovanej územnej investície samosprávneho kraja.

Súčasné územie UMR tvorí krajské mesto Banská Bystrica spolu s jeho mestským funkčným územím (1+18 obcí): Mesto Banská Bystrica a obce: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Môlča, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania Dolina, Vlkanová.

Prílohy na stiahnutie