Agendy

Oznámenie o užívaní verejného priestranstva dlhodobo stojacim vozidlom – Podnikateľ

V prípade užívania verejného priestranstva dlhodobo stojacím vozidlom podľa § 12 ods. 3 a ods. 4. tohto nariadenia vzniká oznamovacia povinnosť daňovníkovi, a to najneskôr v 61. deň užívania verejného priestranstva.

V prípade užívania verejného priestranstva podľa § 12 ods. 3 a 4 tohto nariadenia je daňovník povinný v oznámení uviesť:

právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ – obchodné meno a názov, IČO, DIČ; sídlo a miesto podnikania a kontaktné údaje, údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje, a to s vymedzením miesta osobitného užívania verejného priestranstva a identifikáciou vozidla v rozsahu uvedenom v § 12 ods. 4 tohto nariadenia. Vymedzeným miestom je miesto uvedené ulicou, popisné číslo objektu najbližšie identifikujúce miesto užívania, účel a rozsah užívania v m2, dobu užívania, označenie továrenskej značky vozidla, jeho typ, farbu, evidenčné číslo vozidlo (ak ho má vozidlo pridelené), VIN číslo motorového vozidla, osvedčenie o evidencii vozidla, ako aj náčrt lokalizácie osobitného užívania verejného priestranstva (situačný plán).

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Povinné prílohy

 • Kópia osvedčenia o evidencii (veľký technický preukaz)
 • Náčrt lokalizácie dlhodobo stojaceho vozidla

Sadzba

 • Dlhodobo stojace vozidlo:

 

  1. 1,20 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň v prípade trvalého parkovania vozidla mimo vyhradeného parkovania dlhodobo stojacim vozidlom podľa § 12 ods. 3 tohto nariadenia;
  2. 1,80 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň v prípade trvalého parkovania vozidla mimo vyhradeného parkovania dlhodobo stojacim vozidlom podľa § 12 ods. 4 tohto nariadenia.

Úhrady

bankovým prevodom, pokladňa MsÚ Banská Bystrica (hotovosť/platobná karta), internet banking, poštový poukaz

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • Zákon č. 582/2004 Z.z.
 • Zákon č. 563/2009 Z.z.

Podpisovanie

vlastnoručne, elektronický podpis

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Vydanie  rozhodnutia