Agendy

Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva – Občan

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľ je povinný doručiť oznámenie najneskôr v deň zaujatia verejného priestranstva.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Situačný plán , náčrt lokalizácie zabratia VP.

Sadzba

0,50 €/deň/m²

0,35 €/deň/m² pri znižovaní energetickej náročnosti budov

Úhrady

Úhrady je možné uskutočniť bankovým prevodom, v hotovosti do pokladne mesta.

Poučenie

 1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

 2. Miesta verejných priestranstiev pre účely VZN č. 3/2016 (ďalej VZN), § 1, odst. 5, sú pozemky vo vlastníctve Mesta, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom užívať. Sú to najmä miestne komunikácie1 – ulice, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov a pod.), pasáže, námestia, verejné sady a záhrady, parky, lesoparky, verejná zeleň, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a pod.

 3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa v zmysle VZN, § 7, rozumie umiestnenie stavebného zariadenia (napr. lešenie, stavebný výťah, stavebná technika, ekologické WC a pod.), umiestnenie veľkoobjemového kontajnera, zriadenie zariadenia staveniska, záber verejného priestranstva pri stavebných zásahoch (výkopové práce, resp. rozkopávky a pod.), umiestnenie skládky materiálu.

 4. Za osobitné užívanie verejného priestranstva obec vyrubí daňovníkovi daň rozhodnutím . Sadzba dane je stanovená v zmysle VZN, § 8, nasledovne:

  a) 0,35 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň, ak osobitné užívanie verejného priestranstva súvisí s vykonávaním opráv fasád budov a so zatepľovaním budov,

  b) 0,50 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania verejného priestranstva pri činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje sadzba uvedená v písmene a).

 5. Náležitosti oznamovacej povinnosti v zmysle VZN, § 9, odst.

  1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva podľa § 7 tohto nariadenia najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na tlačive Mesta.

  2. Daňovník oznámi zánik daňovej povinností do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti na tlačive Mesta. Uvedená lehota platí aj pre oznámenie zmeny v oznamovacej povinnosti, ktorá má vplyv na vyrubenie dane.

  3. V prípade užívania verejného priestranstva podľa § 7 je daňovník povinný v oznámení uviesť:

  a) právnická osoba - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo / štát, miesto podnikania, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu), údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu),

  b) fyzická osoba - podnikateľ - obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo / štát, miesto podnikania, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu), údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu),

  c) fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné číslo, resp. dátum narodenia (ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR), adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu alebo doručovacia adresa, ak sa platiteľ nezdržiava na adrese trvalého pobytu, štát, kontaktné údaje (číslo telefónu / mobilu, e-mailovú adresu),

  d) miesto užívania – ulicu, popisné číslo objektu, predmet (dôvod) užívania v m2, dobu užívania od - do, náčrt lokalizácie zabratia (situačný plán).

1

Podpisovanie

Oznámenie podpisuje žiadateľ.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa