Agendy

Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka k vydaniu osvedčenia o zápise do evidencie – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • fotokópia dokladu o vlastníctve, príp. nájme pozemkov, kde bude činnosť vykonávaná

Správne poplatky

 • ohlásenie zápisu do evidencie SHR (vydanie osvedčenia) podlieha zaplateniu správneho poplatku vo výške 10 €.

Úhrady

 • v hotovosti v pokladni Mestského úradu, Oddelenie prvého príjmu - Klientske centrum, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

 

Legislatíva

 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností
 • Zák.č. 145/1995 Z. z. Pol. 142 písm. a) o správnych poplatkoch v platnom znení

Poučenie

 • pri zmene, zániku skutočností vedených v evidencii ako aj pri ukončení svojej poľnohospodárskej výroby je SHR povinný oznámiť Mestu Banská Bystrica túto skutočnosť do 15 dní

Podpisovanie

 • samostatne hospodáriaci roľník

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • registrácia ohlásenia