Agendy

Konanie verejného kultúrneho podujatia – Podnikateľ

Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Verejnými kultúrnymi podujatiami  sa podľa  zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach rozumejú verejnosti prístupné:

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,

b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,

c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,

d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,

e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

Informácie

Žiadateľ

  • fyzická osoba - podnikajúca
  • právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznámenie  je treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Správne poplatky

žiadne

Úhrady

žiadne

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 96/1991 o verejných kutlúrnych podujatiach

Poučenie

Usporiadatelia, pre ktorých usporadúvanie podujatí vyplýva z ich poslania, predmetu činnosti alebo z podnikania povoleného podľa osobitných predpisov, sa môžu dohodnúť  na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.

Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie.

Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo Mestu  alebo by bolo v rozpore so   zákonom o verejných kultúrnych podujatiach.

Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia doručí usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením.

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže Mesto za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur.

Podpisovanie

Podpisuje usporiadateľ.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

Mesto môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie.

Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že  by bolo v rozpore so   zákonom o verejných kultúrnych podujatiach.

Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia Mesto doručí usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže Mesto za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 332 eur.