Agendy

Ponuka na prevod stavieb inžinierskych sietí do majetku mesta Banská Bystrica – Podnikateľ

Žiadosť – ponuka na prevod stavieb inžinierskych sietí do majetku mesta Banská Bystrica

(v súlade s § 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica)

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť sa podáva pri ponuke prevodu stavieb inžinierskych sietí do majetku mesta za účelom ich následnej údržby a verejného užívania.

Upozorňujeme, že:

- prevzatie stavieb je možné až po ich dokončení a vydaní právoplatných kolaudačných rozhodnutí,

- podmienkou prevzatia všetkých stavieb je usporiadaný majetkový vzťah k pozemkom pod komunikáciami a súvisiacimi stavbami v prospech vlastníka stavieb. V prípade, že vlastník stavieb nie je vlastníkom všetkých pozemkov pod stavbami je povinný zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie pozemkov so všetkými dotknutými vlastníkmi pozemkov v prospech mesta. Tieto pozemky nesmú byť zaťažené ťarchou (napr. Záložné právo...),

- v prípade, že pozemky pod verejným osvetlením nie sú súčasťou pozemkov vybudovanej komunikácie, je možné vzťah k pozemkom riešiť Zmluvou o vecnom bremene,

- citovaný majetok musí byť v čase aktuálnosti v stave bez závad,

- prípadné ďalšie informácie k postupu prevzatia stavieb a pozemkov mestom Vám poskytne príslušný pracovník - kontakt: 048/4330 270 Ing. Kaňová, 4330 264 Mgr. Jelínek.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- právoplatné územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutie na stavby,

- kompletnú projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom (v prípade, že bolo žiadané o zmenu stavby pred dokončením je potrebné predložiť aj túto) pre jednotlivé stavebné objekty,

- porealizačný geometrický plán, ktorým je zameraný skutkový stav predmetných stavieb (vrátane chodníkov, ak sú vybudované),

- účtovnú hodnotu odovzdávaného majetku podľa jednotlivých stavieb (až k dátumu predkladania materiálu na rokovanie do MsZ),

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkového zariadenia na plynulú a bezpečnú prevádzku (technické správy a revízie a pod.).

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou