Verejné obstarávania

Verejné obstarávanie

Mesto Banská Bystrica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č.343/2015 Zb. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Dôležité odkazy na všetky informácie o verejnom obstarávaní mesta Banská Bystrica:

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk

 

1.  NADLIMITNÉ ZÁKAZKY sú zverejnené:

2.1  PODLIMITNÉ ZÁKAZKY obstarávané bežným postupom sú zverejnené:

2.2  PODLIMITNÉ ZÁKAZKY obstarávané zjednodušeným postupom s využitím elektronického trhoviska (bežne dostupné tovary a služby) sú zverejnené na stránke eks.sk.

3.  ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU sú realizované prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO: isepvo.sk. Informácie o povinne zverejňovaných zákazkách s nízkou hodnotou nájdete:

4.  REFERENCIE sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.

5.  SÚHRNNÉ SPRÁVY sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.