Agendy

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Podnikateľ

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • situačný výkres
  • dokumentácia technického riešenia v mierke 1:200
  • harmonogram prác (podujatia)
  • projekt organizácie dopravy
  • iné stanoviská podľa povahy zvláštneho užívania (stavebné povolenie, územné rozhodnutie a pod.)

Správne poplatky

Za vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií sa platí správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky č.82 písm. c):

 

 

Sadzba

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

  1. c) miestnych komunikácií                                         80 eur

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Úhrady

Platenie poplatkov:

Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:

(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

Legislatíva

  • Zákon č. 135/1961 Z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z,n.p.

Podpisovanie

vlastnoručne

zaručeným elektronickým podpisom

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 cestného zákona cestný správny orgán vydáva povolenie na zvláštne užívanie komunikácií po dohode s dopravným inšpektorátom.