Agendy

Oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta – Podnikateľ

Daňovník, ktorý chce ukončiť vyhradené parkovanie, je povinný podať oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Poučenie

V prípade ukončenia vyhradeného parkovania podľa § 11 písm. a) až c) tohto nariadenia daňovník na vlastné náklady zabezpečí odstránenie dopravného značenia súvisiaceho s vyhradeným parkovaním ku dňu ukončenia užívania verejného priestranstva.

Podpisovanie

vlastnoručne, elektronický podpis

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Vykonanie kontroly odstránenia dopravného značenia správcom dane.