Agendy

Zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy – Zápis do ZŠ – Občan

Mesto určuje čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.
Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je zákonný zástupca dieťaťa povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Informácie o zápise, základných školách a školských obvodoch v meste

Informácie