Agendy

Zariadenie opatrovateľskej služby – Občan

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Mesto Banská Bystrica má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovné zariadenia opatrovateľskej služby:

  • formou celoročného pobytu na dobu 1 až 3 mesiacov:

Zariadenie opatrovateľskej služby, Krivánska 16 – 26, Banská Bystrica

Zariadenie opatrovateľskej služby, Družby 25, Banská Bystrica

  • formou týždenného pobytu

Zariadenie opatrovateľskej služby, Ul. 9. mája 74, Banská Bystrica

 

Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej posúdením odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej dokladá:

  • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – zariadenie opatrovateľskej služby
  • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb)

 

Pri nástupe do Zariadenia opatrovateľskej služby žiadateľ predkladá Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave a bezinfekčnosti.

Informácie