Agendy

Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR – Občan

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 •  kópia vydaného osvedčenia o zápise do evidencie SHR

Správne poplatky

 • vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR podlieha zaplateniu správneho poplatku vo výške 1,50 €

Úhrady

 • v pokladni Mestského úradu, Oddelenie prvého príjmu – KC, Československej armády 26, Banská Bystrica

Legislatíva

 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zák.č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Podpisovanie

 • SHR

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR