Agendy

Rozvoz obedov – Občan

Občan s trvalým pobytom v meste Banská Bystrici, ktorý trpí ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom môže požiadať o stravovanie formou rozvozu obedov.

Povinnými prílohami žiadosti o poskytovanie sociálnej služby sú

  • vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)

 

 

Informácie