Agendy

Odvody z hazardných hier do rozpočtu mesta – Podnikateľ

Mesto Banská Bystrica má prijaté všeobecne záväzné nariadenie obmedzujúce prevádzkovanie hazardných hier na území mesta. Prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať do rozpočtu mesta Banská Bystrica odvod z hazardných hier umiestnených na území mesta.

Informácie

Lehoty

Odvod do rozpočtu mesta:

 • z kurzových stávok sa odvádza preddavkovo mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania odvodu podaného v tej istej lehote,
 • za technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi, videohry sa odvádza v lehote do 1. májado 31. decembra kalendárneho roka.

Prevádzkovateľ hazardnej hry najneskôr do 31. marca kalendárneho roka predloží mestu ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok.

Prevádzkovateľ hazardnej hry uhradí na účet mesta do 30 dní po potvrdení ročného vyúčtovania odvodu nedoplatok, ktorý vznikol ako rozdiel sumy ročného vyúčtovania odvodov a sumy uhradených preddavkov za príslušný kalendárny rok.

Preplatky prevádzkovateľa hazardnej hry zistené pri ročnom vyúčtovaní odvodu vráti mesto prevádzkovateľovi hazardnej hry po vykonaní ročného vyúčtovania odvodov na základe jeho písomnej žiadosti do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Preplatok nepresahujúci sumu 5 eur sa nevracia a stáva sa preddavkom odvodu v ďalšom kalendárnom roku.

Povinné prílohy

Vyúčtovanie odvodu zo stávkových hier musí obsahovať minimálne nasledovné povinné údaje:

 • názov prevádzkovateľa, vrátane identifikačných údajov,
 • obdobie, za ktoré sa vyúčtovanie odvodu podáva,
 • druh hazardnej hry,
 • názov prevádzky, vrátane výšky hernej istiny (vkladu), predpisu odvodu, ktorý sa nezaokrúhľuje (uvedený na 2 desatinne miesta),
 • sumár odvodu za všetky prevádzky na území mesta Banská Bystrica podľa jednotlivých druhov hazardných hier.

Vyúčtovanie odvodu za technické zariadenia obsluhované priamo hráčmi, videohry musí obsahovať minimálne nasledovné povinné údaje:

 • názov prevádzkovateľa, vrátane identifikačných údajov,
 • obdobie, za ktoré sa vyúčtovanie odvodu podáva, rozpísané podľa mesiacov,
 • názov prevádzky, druh hazardnej hry a počet zariadení a celkový počet dní ich prevádzkovania na území mesta Banská Bystrica, výšku odvodu (vrátane 1. 5 a vrátane 31.12.)
 • sumár odvodu za všetky prevádzky na území mesta Banská Bystrica podľa jednotlivých druhov hazardných hier.

Ročné vyúčtovanie odvodu musí obsahovať minimálne nasledovné povinné údaje:

 • názov prevádzkovateľa, vrátane identifikačných údajov,
 • rok, za ktoré sa vyúčtovanie odvodu podáva,
 • názov prevádzky, druh hazardnej hry a počet zariadení a celkový počet dní ich prevádzkovania na území mesta Banská Bystrica v príslušnom roku, výšku odvodu (úhrady k 31.5. a 31.12).
 • sumár odvodu za príslušný rok.

Úhrady

Odvod sa platí vo výške a v lehote určenej v zákone

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN  SK45 7500 0000 0040 1714 6469.

Pri odvode je prevádzkovateľ povinný uviesť špecifický symbol (IČO prevádzkovateľa), konštantný symbol (1144) a variabilný symbol:

 • zo stávkových hier symbol začínajúci sa na 176,
 • z technických zariadení obsluhovanými priamo hráčmi
 • symbol začínajúci sa na 179,
 • z videohier symbol začínajúci sa na 176.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Prevádzkovateľom hazardnej hry je právnická osoba, ktorej udelil príslušný orgán štátnej správy alebo obec individuálnu licenciu podľa zákona o hazardných hrách.

Správa odvodov z hazardných hier do rozpočtu obce - prevádzkovateľ hazardnej hry je povinný odvádzať do rozpočtu mesta Banská Bystrica odvod z prevádzky hazardných hier umiestnených na území mesta:

 • pri kurzorových stávkach – 0,5% z hernej istiny, ak sa prevádzka stávkových hier nachádza na území mesta,
 • z technického zariadenia obsluhovaného priamo hráčmi, vo výške 2,50 eura na základe hlásenia o počte technických zariadení a počte dní, počas ktorých bolo technické zariadenie umiestnené na území mesta, najmenej však 900 eur za každý taký výherný prístroj za kalendárny rok do rozpočtu obce.
 • z videohry, za každý deň umiestnenia na území mesta vo výške 2,20 eura na základe hlásenia o počte videohier a počte dní, počas ktorých bolo toto zariadenie umiestnené na území mesta; najviac 800 eura za každý terminál za kalendárny rok.

Podpisovanie

Písomné podania musia byť podpísané vlastnoručným podpisom prevádzkovateľom hazardnej hry alebo oprávnenou osobou na základe plnej moci na zastupovanie prevádzkovateľa.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou