Agendy

Uzávierka (obchádzka, odklon) miestnej komunikácie – Občan

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľom môže byť najmä: vlastník/správca miestnej komunikácie, dodávateľ stavebných prác vyžadujúcich dopravné obmedzenie, investor stavby priľahlej k miestnej komunikácií

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • situačný výkres
  • návrh obchádzkovej trasy
  • harmonogram prác v 2 vyhotoveniach, ak sa uzávierka požaduje na čas dlhší ako 3 dni
  • výkres prenosného dopravného značenia

Správne poplatky

Za vydanie povolenia na uzávierku miestnych komunikácií sa platí správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky č. 83 písm. e) resp. písm. f)

Sadzba

Položka 83

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.triedy a miestnych komunikácií                                                                 70 eur

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií                     40 eur

Úhrady

Platenie poplatkov:

Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:     

(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

Legislatíva

  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p. (§ 7)

Poučenie

§ 7

                Uzávierky, obchádzky a odklony

                 (1) Premávka na diaľniciach, cestách a miestnych komunikáciách sa môže na určitý čas čiastočne alebo úplne uzatvoriť, prípadne sa môže nariadiť obchádzka alebo odklon, ak to vyžadujú nevyhnutné verejné záujmy, najmä záujmy bezpečnosti dopravy alebo záujmy stavby, údržby alebo ochrany diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie. O uzávierke, obchádzke a odklone rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov. 1f) Užívatelia diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie nemajú nárok na náhradu prípadných vyšších nákladov, ktoré im vzniknú v dôsledku uzávierky, obchádzky alebo odklonu. Cestný správny orgán je však povinný postarať sa o to, aby uzávierka, obchádzka alebo odklon boli vždy obmedzené, ak možno na najkratší čas, a aby boli riadne technicky zabezpečené a čo najvýhodnejšie.

(2) Povolenie nie je potrebné na uzávierku a obchádzku regulovanú priamo na mieste osobami na to oprávnenými podľa osobitného predpisu. 2o)

(3) Obchádzku a s tým spojenú zvýšenú cestnú premávku na obchádzkových trasách sú obce povinné strpieť.

(4) Náklady na potrebnú úpravu obchádzkovej trasy, na jej údržbu počas obchádzky, ako aj na jej prípadné uvedenie do pôvodného stavu po skončení obchádzky uhrádza ten, kto požiadal o uzávierku alebo o obchádzku.

(5) Odklon je obchádzková trasa určená na diaľkovú tranzitnú dopravu s cieľom znížiť dopravnú intenzitu na území, kde sú miestnou uzávierkou zhoršené podmienky na priepustnosť cestnej premávky. Určenie trasy odklonu je súčasťou povolenia uzávierky a obchádzky.

(6) Na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1)

Podpisovanie

vlastnoručne žiadateľ, ZEP

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS