Agendy

Rozkopávky v zeleni – Občan

Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene (ďalej len „rozkopávky zelene“) musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 21 dní pred začatím rozkopávky.

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť o vydanie povolenia na dočasné využitie plôch zelene (ďalej len „rozkopávky zelene“) musí byť podaná v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 21 dní pred začatím rozkopávky.

  1. Mesto Banská Bystrica povolí „rozkopávku zelene“ rozhodnutím, kde sú presne uvedené podmienky vykonania výkopových prác pri vzrastlých drevinách, kríkoch a pod., ako aj presný spôsob obnovy zelene. Tieto podmienky je žiadateľ povinný dodržať.*
  2. Ukončenie rozkopávky je vykonané protokolárne za účasti zástupcu Mesta Banská Bystrica, organizácie ZAaRES, žiadateľa a aj dodávateľa, ktorý „rozkopávku zelene“ a jej obnovu vykonal.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  1. kópia stavebného povolenia
  2. Pôdorysná situácia v mierke 1:500 so zakreslenou navrhovanou trasou
  3. Splnomocnenie v prípade zastupovania investora

Poučenie

Žiadosť  o rozkopávku zelene musí obsahovať:

a) meno žiadateľa
b) presné miesto a dôvod rozkopávky
c) parcelné číslo
d) predpokladaný rozsah rozkopávky
e) požadovaný termín začatia a ukončenia rozkopávky
(meno, adresa a tel. číslo osoby zodpovednej za vykonanie rozkopávky, meno, adresu a tel. číslo stavbyvedúceho)
f) pre koho je povolenie žiadané
g) podpis oprávnenej osoby a pečiatka

 

K žiadosti o povolenie rozkopávky je žiadateľ povinný doložiť:

a) kópiu stavebného povolenia
b) projektovú dokumentáciu rozkopávky, pôdorysnú situáciu   v mierke 1:500  zakreslenou  navrhovanou  trasou
c) harmonogram prác najmenej v dvojsmennosti, pokiaľ  vykonanie rozkopávky má trvať viac ako 20 dní
d) po ukončení prác plochu zelene odovzdať protokolárne zamestnancovi Mesta Banská Bystrica (Mgr. Mária Lovaššová)

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Emailová adresa