Agendy

Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (vyhradené parkovanie) – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

  • oprávnená osoba podľa VZN
  • správca/vlastník  miestnej alebo účelovej komunikácie

 

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  • projekt rozmiestnenia dopravných značiek a dopravných zariadení (3x)

Správne poplatky

nespoplatňuje sa

Legislatíva

  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.

Poučenie

§ 60 ods. 1  zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v z.n.p.:

(1) V cestnej premávke sa používajú:

a) zvislé dopravné značky,

b) vodorovné dopravné značky,

c) dopravné zariadenia

§ 3 ods. 7 a 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p.:

(7) Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. f) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)

(8) Cestný správny orgán určuje používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľuje vyhradené parkoviská podľa odseku 3 písm. q) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)

Podpisovanie

žiadateľ (vlastnoručne resp. ZEP)

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS