Agendy

Doprava rodiča za dieťaťom umiestneným v detskom domove – Občan

OSV-SKI poskytuje príspevok na dopravu rodiča za dieťaťom umiestneným v detskom domove v zmysle zákona Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN č.7/2013.

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou