Agendy

Poplatok za komunálny odpad – Podnikateľ

 

Poplatok za komunálny odpad  je obligatórny poplatok a obec je povinná ho vyrubiť a vybrať. Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.
V meste Banská Bystrica právnické osoby a podnikatelia platia poplatok za komunálny odpad za množstvový zber.

 

Poplatok za komunálny odpad podľa zákona o miestnych daniach platí:

 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie (napr. politické strany a hnutia, cirkevné a náboženské združenia, občianske združenia a iné združenia, odborové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, spoločenstvá a vlastníkov bytov a nebytových priestorov, územné samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie, nadácie,  štátne fondy, školy, ďalšie organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na základe ktorého vznikli  …)
 •  podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania (osoba zapísaná v obchodnom registri napr. akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzením, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov …)

Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie daní a poplatkov a nakladanie s odpadom  zabezpečuje oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznamovacia povinnosť

 • do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti k poplatku poplatník je povinný podať oznámenie k poplatku, v ktorom poplatník uvedie obchodné meno, názov, identifikačné údaje, adresu sídla, adresu prevádzky, podnikania, doručovaciu adresu, údaje pre vyrubenie poplatku; v prípade, že poplatník zastupuje aj iné subjekty je povinný uviesť okrem svojich identifikačných údajov aj identifikačné údaje poplatníkov, za ktorých plní poplatkovú povinnosť.

Príklad:

Poplatník má v prenájme nebytový priestor na Tulskej ulici, v ktorej vykonával činnosť spojenú s podnikaním. Poplatník ukončil podnikateľskú činnosť v prevádzke dňa 15.3.2019. Zánikom prevádzky zanikla poplatníkovi poplatková povinnosť k poplatku na Tulskej ulici a poplatník je povinný do 30 dní odo dňa zániku nahlásiť túto skutočnosť správcovi dane. Lehota plynie od 16.3.2019 do 15.4.2019.

Dňa 1.6.2019 sa stal poplatník vlastníkom nehnuteľnosť na Poľnej ulici, v ktorej si zaevidoval sídlo spoločnosti. Poplatníkovi dňom nadobudnutia nehnuteľnosti vznikla poplatková povinnosť, ktorú je povinný nahlásiť správcovi dane do 30 dní. Lehota na vznik poplatkovej povinnosti na Poľnej ulici začína plynúť dňa 2.6.2019 a končí 1.7.2019. 

Spoločnosť nadobudla do vlastníctva byt dňa 1.9.2019. Od 2.9.2019 začína plynúť spoločnosti lehota na splnenie si oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálny odpad bez ohľadu na to či byt bude spoločnosť užívať na podnikanie alebo na bývanie. Spoločnosť je povinná podať oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti. Lehota na podanie oznámenia končí spoločnosti dňa 01.10.2019. Ak spoločnosť byt prenajíma fyzickým osobám na bývanie platí paušálny poplatok na osobu a deň podľa počtu osôb, ktoré bytu užívajú; inak spoločnosť bude platiť poplatok za množstvový zber komunálneho odpadu podľa systému určeného v nariadení o odpadoch. 

Sadzba

Sadzba poplatku v ruku 2016 - 2019 bola stanovená 0,016 eura za jeden liter komunálnych odpadov (VZN č. 11/2015)

Sadzba poplatku od roku 2020 podľa VZN č. 16/2019 a VZN č. 15/2020 je stanovená nasledovne:

 • 0,0500 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 50 l vrece
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 110 l zbernú nádobu
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 120 l zbernú nádobu
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 240 l zbernú nádobu
 • 0,0165 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 1100 l zbernú nádobu
 • 0,0160 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 5000 l VOK
 • 0,0160 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 7000 l VOK
 • 0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov za 20000 l VOK

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • na účet mesta IBAN  SK24 7500 0000 0040 1714 6071  bezhotovostným prevodom,
 •  v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti, počas úradných hodín,
 •  v pokladni klientskeho centra MsÚ Banská Bystrica platobnou kartou, počas úradných hodín.

Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť:

 •  variabilný symbol začínajúci na 162, uvedený v rozhodnutí,
 •  špecifický symbol uvedený v rozhodnutí a
 •  konštantný symbol 1144.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Poplatník poplatku za komunálny odpad je

 • právnická osoba, ktorá je v meste Banská Bystrica oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie. Medzi organizácie, ktoré nie sú založené s cieľom podnikania, patria napr. príspevkové organizácie, nadácie, fondy, rozpočtové organizácie, nadácie a pod.;
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce s cieľom podnikania. Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, na základe iného než živnostenského oprávnenia vydaného podľa osobitných predpisov, a fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Poplatková povinnosť

 • vzniká dňom, ktorým poplatník bol oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta a
 • zaniká dňom kedy zaniklo právo oprávnenia užívať nehnuteľnosť alebo zaniklo užívanie nehnuteľnosti na území mesta. Podľa občianskeho zákonníka za oprávnenie užívať nehnuteľnosť sa považuje vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti.

Vyrubenie poplatku

 • poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Výpočet poplatku za komunálny odpad

 • súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov v meste.

Sankcie v daňovom konaní 

 • za nesplnenie oznamovacej povinnosti - poplatník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá oznámenie k poplatku v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím,
 • sankcia za omeškanie úhrady poplatku - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS