Agendy

Žiadosť o zriadenie a prevádzkovanie letnej terasy – SVOZ – centrum mesta – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

  • právnická osoba
  • fyzická osoba podnikateľ

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

1. čestné prehlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči Mestu po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku a stručné odôvodnenie záväzku. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemajú žiadne záväzky voči Mestu po lehote splatnosti ani právnické osoby, ktorých je konateľom alebo spoluvlastníkom, (tvorí súčasť tejto žiadosti)

2.* zjednodušená projektová dokumentácia architektonického a konštrukčného riešenia SVOZ ak sa jedná o nové umiestnenie SVOZ, resp. pri zmene architektonického a konštrukčného riešenia SVOZ

3. stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica s podmienkami k zriadeniu a prevádzkovaniu SVOZ v prípade umiestnenia SVOZ vo vymedzených lokalitách v zmysle Čl.1, bod 3 Zásad.

4.* súhlas vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením SVOZ; v prípade záujmu viacerých žiadateľov, ktorí majú stále prevádzky v jednom objekte, o zriadení a veľkostiach jednotlivých SVOZ písomne rozhodne vlastník nehnuteľnosti, v ktorých prevádzky sídlia.

5.* vyjadrenie z Oddelenia územného rozvoja mesta a architektúry k zriadeniu SVOZ so stanovením technických podmienok pre umiestnenie a prevádzkovanie SVOZ,

6.* rozhodnutie vo veci uvedenia priestorov do prevádzky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

7.* platná revízna správa prívodu elektrickej energie v prípade, že je súčasťou SVOZ

 

* v prípade, že sa jedná o nové umiestnenie SVOZ, alebo ak dokument nebol v minulosti predložený 

Sadzba

Výška nájomného je stanovená v zmysle Článku 20 ods. 1 a 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Banská Bystrica v platnom znení nasledovne:

(1) Nájomné za prenájom stavieb - miestnych ciest za účelom dočasného umiestnenia sezónnych obslužných vonkajších zariadení (terás) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica a jej ochrannom pásme okrem ulice Námestie SNP (parc. č. KN-C 5505/1, k.ú. Banská Bystrica) je stanovené na 0,40 eur za každý začatý m2 a každý aj začatý deň.

(2) Nájomné za prenájom stavieb - miestnych ciest za účelom dočasného umiestnenia sezónnych obslužných vonkajších zariadení (terás) v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica na ulici Námestie SNP (parc. č. KN-C 5505/1, k.ú. Banská Bystrica) je stanovené na 0,50 eur za každý začatý m2 a každý aj začatý deň.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

  •  žiadosť po zaevidovaní na MsÚ v klientskom centre, postupuje kompetentnému referentovi
  • v prípade nesplnenia priloženia všetkých povinných príloh k žiadosti je žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti
  • v prípade splnenia priloženia všetkých povinných príloh k žiadosti je spracovaná Nájomná zmluva a zaslaná nájomcovi na podpis
  • podpísanie Nájomnej zmluvy primátorom mesta
  • zaslanie Nájomnej zmluvy poštou