Agendy

Povolenie terénnych úprav – Občan

SU – 3.04 Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

§§ 12 a 13 Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Žiadosť o povolenie terénnych úprav (k § 71 a 72 zákona)
§ 12
(1) Žiadosť o povolenie terénnych úprav obsahuje
      a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) žiadateľa,
      b) druh, účel, miesto a predpokladaný čas trvania terénnych úprav,
      c) druhy a parcelné čísla pozemkov podľa katastra nehnuteľností,1) na ktorých sa majú terénne úpravy uskutočňovať, s uvedením
vlastníckych alebo iných práv,
      d) časový priebeh vykonávania terénnych úprav,
      e) údaj o tom, kto spracoval dokumentáciu a kto bude vykonávať terénne úpravy,
      f) zoznam účastníkov konania, ktorí sú žiadateľovi známi.

(2)
K žiadosti o povolenie terénnych úprav sa pripojí
       a) doklad, ktorým žiadateľ preukazuje právo uskutočniť na pozemku terénne úpravy,
       b) dokumentácia terénnych úprav v troch vyhotoveniach,
       c) doklady o rokovaniach s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy,
posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
      d) územné rozhodnutie, ak ho vydal iný orgán než stavebný úrad príslušný na povolenie terénnych úprav.
§ 13

(1)
Dokumentácia terénnych úprav obsahuje
       a) údaje o splnení podmienok územného rozhodnutia o využití územia alebo iných rozhodnutí nevyhnutných na povolenie terénnych
úprav, údaje o predpokladaných účinkoch terénnych úprav na okolie, technický opis postupu a spôsobu prác, údaje o násypných
hmotách, o mieste a spôsobe uloženia vyťažených hmôt, o spôsobe ich zhutňovania a povrchovej úprave,
       b) situačný výkres podľa katastrálnej mapy, zobrazujúci súčasný stav územia, na ktorom sa majú terénne úpravy vykonať, s vyznačením
pozemkov, na ktorých sa prejavia dôsledky terénnych úprav, vrátane vyznačenia existujúcich stavieb a podzemných sietí technického
vybavenia, ochranných pásem a chránených území; podľa povahy a rozsahu terénnych úprav sa pripoja aj charakteristické rezy
            objasňujúce ich výškové usporiadanie,
        c) vytyčovacie výkresy; ak ide o technicky jednoduché terénne úpravy, postačia geometrické parametre určujúce v situačnom výkrese ich
polohové a výškové umiestnenie.
(2) Pri technicky jednoduchých terénnych úpravách, ktorých dôsledky sa nemôžu nepriaznivo prejaviť na nehnuteľnostiach alebo iným
spôsobom, stavebný úrad môže ako dokumentáciu prijať iba stručný opis postupu a spôsobu prác a situačný výkres.

Správne poplatky

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

3. terénnych úprav pre
právnickú osobu            100 eur
fyzickú osobu                    20 eur

Legislatíva

Poučenie

§ 71 Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

(1) Povolenie stavebného úradu vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány,

a) terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,

b) ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,

(2) Na terénne úpravy a práce uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa povolenie nevydáva, ak stavebný úrad v územnom rozhodnutí od jeho vydania upustil.

(3) Povolenie sa nevyžaduje pri označeniach budov štátnych orgánov, pri návestiach v záujme verejnej bezpečnosti a poriadku, pri uličných, požiarnych, dopravných, vodohospodárskych a opisných značkách, pri označení geodetických bodov a poštových schránok.§ 72

§ 72

Podať žiadosť o povolenie terénnych, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác je oprávnený vlastník pozemku alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok na požadovaný účel.

§ 73

Na konanie o povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác sa vzťahujú primerane ustanovenia oddielu 4.

§ 74

Pred zastavením ťažobných prác je prevádzateľ povinný vypracovať plán ich zabezpečenia alebo likvidácie a požiadať stavebný úrad o jeho schválenie, ak neustanovujú osobitné predpisy inak.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS