Agendy

Hlásenie trvalého pobytu – Občan

Hlásenie trvalého pobytu

Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti:
Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do bytu alebo domu v osobnom vlastníctve je povinný  predložiť platný občiansky preukaz /alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak má stratu, odcudzenie občianskeho preukazu. Ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky.

Občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy:
Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k trvalému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov. Pokiaľ sa vlastník bytu, domu dostaví na ohlasovňu osobne, potvrdí súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne, písomné potvrdenie s osvedčeným podpisom sa v tomto prípade nevyžaduje.

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt:
Občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a prihlasuje sa v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava, je povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Občan, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky:
Pri hlásení trvalého pobytu občana, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky predkladá osvedčenie o štátnom občianstve SR, nie staršie ako šesť mesiacov, a rodný list vydaný Ministerstvom vnútra SR /osobitná matrika/. Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

Občan, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky:
Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pri hlásení trvalého pobytu predkladá platný cestovný doklad Slovenskej republiky. Potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

Online formulár Hlásenie trvalého pobytu

 

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Povinné prílohy

Občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze.

Doručovanie

  • Osobne