Agendy

Pridanie druhého a tretieho mena – Občan

písomné oznámenie osoby, alebo zákonných zástupcov dieťaťa v
prípade zaslania žiadosti poštou s overenými podpismi –
/oznámenie je uverejnené medzi tlačivami/ podané na matričnom
úrade v mieste narodenia
– od 1.10.2015 možnosť požiadať príslušnú matriku o
službu prostredníctvom elektronického portálu

Poznámka: V zmysle zákona o mene a priezvisku č. 300/1993, Z.z takto
doplniť 2. a 3. meno možno len raz

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

OP rodičov, prípadne oznamovateľa, rodný list oznamovateľa, prípadne maloletého dieťaťa
písomný súhlas maloletého staršieho ako 15 rokov s overeným podpisom

Správne poplatky

5,00 €