Agendy

Porealizačné zamerania – Podnikateľ

Porealizačné zamerania (DSVS) sa odovzdávajú na Odbore architekta mesta u správcu DTM: Ing. Radko Fábry, špecialista pre GIS. Tel. kontakt: 048/4330884, e-mail: radko.fabry@banskabystrica.sk.

V súlade s VZN mesta Banská Bystrica č. 43/98 časť III., § 5, ods. 8, pred podaním návrhu na kolaudačné konanie odovzdať správcovi DTM, (MsÚ B.Bystrica – OPA) porealizačné zameranie realizovanej stavby (objekt RD /bytová jednotka/, spevnené plochy + vjazd, terasa a súvisiace objekty IS) + Adresný bod v grafickej a digitálnej forme na CD/DVD nosiči, ktorý obsahuje nasledovné dokumenty potrebné k vydaniu potvrdenia:

 •  Žiadosť o vydanie potvrdenia pre porealizačné zameranie (DSVS)
 •  Porealizačné zameranie (dsvs) vo formátoch *.dgn (*.dwg, *.dxf, *.shp)
 •  Technická správa vo formátoch *.pdf, *.doc, *.txt, kde je uvedené:
  •  identifikácia objektu/inžinierskej siete
  •  číslo rozhodnutia o povolení stavby, tzv. číslo stav. povolenia, (OVZ-SU, OVZ-DS, OÚ, ….iné)
  •  meno a celá adresa žiadateľa (FO) / investora (PO)
  • e-mailový kontakt žiadateľa
  •  číslo / čísla dotknutých parciel
  •  katastrálne územie
 •  Zoznam súradníc (S-JTSK) a výšok (B.p.v.);
 •  Porealizačné zameranie v naskenovanej (tlačenej) podobe a musí obsahovať: dátum, pečiatku, meno a podpis oprávnenej osoby vo formátoch *.pdf, *.doc, *.txt.

Informácie

Všeobecné záväzné nariadenia

Doručovanie

 • Osobne
 • Emailová adresa