Agendy

Vyjadrenie sa k záberu pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica pre potreby územného konania – Podnikateľ

Žiadosť o vyjadrenie sa k záberu pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica (v súlade s § 54 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – Stavebný zákon v znení neskorších predpisov)

pre potreby územného konania

 

Informácie

Žiadateľ

Táto žiadosť sa podáva pre potreby územného konania a vydania územného rozhodnutia.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného záberu pozemku/ov,

- vyjadrenia, stanoviská, príslušných dotknutých účastníkov, týkajúcich sa zámeru, účelu danej stavby,

- situácia umiestnenia stavby z projektu.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou