Agendy

Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica – Občan

Pamätihodnosťou mesta je v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu hnuteľná alebo nehnuteľná vec, ktorá nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, ale ktorá má pre mesto svoju historickú, architektonickú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko- remeselnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu.

Pamätihodnosťou mesta môže byť okrem toho aj:

 1.  kombinované dielo prírody a človeka,
 2. historické udalosti,
 3. názvy ulíc ktoré sa viažu k histórií a osobnostiam mesta
 4. zemepisné názvy ktoré sa viažu k histórií a osobnostiam mesta
 5. katastrálne názvy ktoré sa viažu k histórií a osobnostiam mesta

Informácie

Žiadateľ

 • Fyzická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • Podľa návrhu na vyhlásenie pamätihodnosti:
  • a) fotodokumentácia
  • b) historické fotografie
  • c) dokumentáciu
  • d) fotokópie dokumentov
  • e) historické mapy
  • f) kresby
  • g) textový popis objektu, predmetu, udalosti, osobnosti...

Legislatíva

 • Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

Podpisovanie

 • Vlastnoručne

Zverejňovanie

 • Zoznam vyhlásených pamätihodností mesta Banská Bystrica sa nachádza na oficiálnej webovej stránke mesta Banská Bystrica

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • Prijatie návrhu na vyhlásenie pamätihodnosti
 • Spracovanie prípadne doplnenie informácií oddelením kultúry
 • Predloženie návrhu na rokovanie Komisie pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica
 • Postúpenie návrhu aj s odporučením Komisie pre pamätihodnosti mesta Banská Bystrica na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
 • Zavedenie pamätihodnosti do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica