Agendy

Evidencia psov – Podnikateľ

Pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Evidenciu vedie obec, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Daň za psa sa platí obci (mestu), na ktorej území je pes chovaný.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Nahlásenie údajov do evidencie psov

 • do 30 dní odo dňa chovania psa v meste Banská Bystrica prihlásiť psa do evidencie v meste Banská Bystrica,
 • do 30 dní odo dňa zmeny nahlásených údajov do evidencie nahlásiť tieto zmeny (napr. nahlásiť údaj o čipovaní psa, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný ...)
 • do 30 dní odo dňa úhynu psa, odhlásiť psa z evidencie psov a vrátiť pridelenú evidenčnú známku psa,
 • do 30 dní odo dňa zmeny chovného priestoru psa (v meste alebo mimo mesta), nahlásiť túto zmenu do evidencie psov,
 • do 14 dní odo dňa, ako zistí držiteľ psa stratu, odcudzenie, zničenie známky psa.

Povinné prílohy

Povinné prílohy k prihláseniu psa do evidencie

 • doklad o mikročipe

Povinné prílohy pri uplatnení odpustenia dane za psa

 • osvedčenie o výcviku psa, ak pes absolvoval minimálne základný výcvik,
 • doklad o nadobudnutí psa z karanténnej stanice alebo z útulku,
 • potvrdenie vlastníka nehnuteľnosti o tom, že na jeho pozemku (nehnuteľnosti) sa môže chovať pes (v prípade, ak sa pes chová na v inej adrese ako je adresa vlastníka alebo držiteľa psa) vrátane potvrdenia správcu bytového domu (ak sa pes chová v bytovom dome).

Povinné prílohy pri odhlásení psa z evidencie

 • doklad o úhyne psa alebo
 • doklad o evidencii psa v inej obci alebo
 • doklad o odovzdaní psa do útulku, karanténnej stanice ...

Správne poplatky

V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty evidenčnej známky vydá Mesto Banská Bystrica držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške 3,50 eur.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Prihlásenie psa do evidencie psov v meste Banská Bystrica

Ak sa pes v danom roku prevažne zdržiava alebo bude zdržiavať na území mesta Banská Bystrica, držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v meste Banská Bystrica, inak sa držiteľ psa dopúšťa priestupku.

Pozor: to neplatí pre daň za psa; ak sa pes chová na území mesta Banská Bystrica, miestne príslušným správcom dane za psa je Mesto Banská Bystrica pomerne za obdobie, kedy sa pes na území mesta choval, pričom sa neprihliada na podmienku, že sa pes prevažne v roku na území mesta nezdržiaval.

Evidenčná známka psa - Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie psov evidenčnú známku psa. Na známke sa uvádza evidenčné číslo psa, názov mesta.  Držiteľ psa preukazuje známkou totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Pri odhlásení psa sa evidenčná známka psa vracia. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť mestu. Na základe žiadosti o vydanie náhradnej známky, zodpovedná osoba za evidenciu psov alebo zamestnanec mesta na klientskom centre pridelí psovi novú evidenčnú známku za poplatok.

Vrecká na psie exkrementy - Mesto každoročne vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie hygienické vrecká pre každého psa. Vrecká vydáva oddelenie prvého príjmu a KC v priestoroch klientskeho centra. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť, inak sa dopúšťa priestupku.

Držitelia psa nezabudnite!

 • po zaevidovaní psa do evidencii je držiteľ psa povinný podať priznanie k dani za psa (označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie),
 • po odhlásení psa z evidencie je daňovník psa povinný podať priznanie k dani za psa (označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti).

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Zverejňovanie

Na základe uznesenia MsZ v Banskej Bystrici zo dňa 13. decembra č. 253/2011 zverejňujeme zoznam všetkých evidovaných psov v meste Banská Bystrica.

V zozname sú uvedené psy len poctivých majiteľov, ktorí splnili zákonnú povinnosť a prihlásili svojho psíka do evidencii.

Evidencia psov v meste.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS