Agendy

Výrub dreviny – stromu – Občan

Na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm (v prípade záhrad 80 cm), meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m2, sa vyžaduje súhlas obce na ktorej území sa drevina, resp. krovité porasty nachádzajú.

Informácie

Žiadateľ

Majiteľ pozemku na ktorom drevina rastie, alebo iná osoba s právom k tomuto pozemku  (splnomocnenie, zmluvný vzťah a pod.)

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 

 

Povinné prílohy

- kópia katastrálnej mapy s vyznačením miesta rastu dreviny

- preukázanie vlastníckeho vzťahu k pozemku

- doklad o úhrade správneho poplatku

Správne poplatky

10 eur

Úhrady

V prípade, že nie je možné uložiť náhradnú výsadbu (napr. pre nedostatok miesta) ukladá sa tzv. finančná náhrada za vyrúbané dreviny.

Všeobecné záväzné nariadenia

  Legislatíva

  • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
  • Vyhláška MŽP SR 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

  Poučenie

  Orgán ochrany prírody (Mesto Banská Bystrica) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny okrem podmienok výrubu aj povinnosť uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu na určenom mieste a to na náklady žiadateľa, uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy (domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti.

  Podpisovanie

  Rozhodnutie o výrube podpisuje primátor.

  Zverejňovanie

  Na uvedenú agendu a úkon povoľovania výrubu drevín sa vzťahuje povinné zverejňovanie v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Zverejňovanie je na úradnej tabuli mesta.

  Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

  Procesy po podaní žiadosti

  1. Preskúmanie podania žiadosti, kontrola príloh, overovanie informácií v dostupných registroch a databázach.

  2. Zverejnenie na úradnej tabuli mesta.

  3. Výzva na doplnenie podania v prípade chýbajúcich podkladov.

  4. Oznámenie o začatí konania s nariadeným miestnym zisťovaním. Zaslanie oznámenia účastníkom konania.

  5. Zisťovanie na mieste kde drevina rastie. Posúdením na mieste sa zisťuje súlad s podanou žiadosťou, druh navrhovanej dreviny na výrub, zdravotný stav dreviny, opodstatnenosť výrubu a ďalšie okolnosti súvisiace s plánovaným výrubom dreviny. Posudzuje sa miesto kde drevina rastie, jej význam na okolie, určuje sa spoločenská hodnota dreviny a stanovuje sa náhradná výsadba. Na miestnom zisťovaní sa uplatňujú námietky a stanoviská účastníkov konania. Z tohto zisťovania sa vyhotoví písomný zápis, ktorý je súčasťou spisu.

  6. V prípade potreby je žiadateľ povinný na vyzvanie konajúceho orgánu predložiť odborný posudok, resp iné chýbajúce podklady na základe zistenia nových skutočností (napr. dendrologický posudok, stanovisko Krajského pamiatkového úradu, a pod.).

  7. Vydanie rozhodnutia na povolenie výrubu dreviny.

  8. Vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia.

  9. Realizácia náhradnej výsadby a jej deklarovanie žiadateľom na konajúci správny orgán.

  Súvisiace agendy