Agendy

Exekučné daňové konanie – Podnikateľ

Správca dane môže pristúpiť k vymáhaniu daňového nedoplatku prostredníctvom exekučného konania, ak:

  • daňový subjekt neuhradí daň alebo poplatok v stanovenej lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí alebo vo výzve,
  • platiteľ dane neodvedie daň za ubytovanie v stanovenej lehote a výške uvedenej v mesačnom oznámení.

Správca dane môže začať exekučné konanie prostredníctvom súdneho exekútora alebo prostredníctvom daňového exekučného konania podľa daňového poriadku a to prikázaním pohľadávky z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo prikázaním inej peňažnej pohľadávky.

Informácie

Úhrady

Číslo účtu správcu dane, na ktorý sa uhrádzajú platby z exekučného, reštrukturalizačného alebo konkurzného konania.

IBAN:     SK45 7500 0000 0040 1714 6178 

Legislatíva

Poučenie

Ak daňový subjekt neuhradí daň, resp. poplatok za komunálny odpad alebo poplatok za rozvoj vo výške alebo v stanovenej lehote správca dane môže vyzvať daňový subjekt k úhrade daňového nedoplatku. Daňový poriadok neukladá správcovi dane povinnosť posielať daňovými subjektu výzvu na úhradu daňových nedoplatkov.

Exekúcia vykonaná prostredníctvom súdneho exekútora

Exekučným titulom je výkaz daňových nedoplatkov, ktorý sa daňovému subjektu nedoručuje. Správca dane výkaz daňových nedoplatkov priloží k návrhu na začatie exekúcie. Návrh na začatie exekúcie správca dane doručuje Okresnému súdu v Banskej Bystrici. Okresný súd v Banskej Bystrici na výkon exekúcie poveruje súdneho exekútora, ktorý je uvedený zozname súdnych exekútorov.

Po začatí exekučného konania daňový subjekt komunikuje priamo len so súdnym exekútorom.

Počas trvania exekučného konania, ktoré prebieha podľa osobitného zákona,  správca dane nevykoná zmeny týkajúce sa úpravy daňovej povinnosti alebo poplatkovej povinnosti, ak žiadosť o úpravu daňovej povinnosti bola podaná po začatí exekučného konania. Po ukončení exekučného konania a vyrovnaní nedoplatku, správca dane pokračuje v konaní o úprave daňovej povinnosti na základe žiadosti daňového subjektu.

Daňová exekúcia vykonávaná zamestnancom správcu dane

Exekučným titulom je výkaz daňových nedoplatkov, ktorý sa daňovému subjektu nedoručuje. Správca dane výkaz daňových nedoplatkov priloží k rozhodnutiu o začatí exekučného konania. Rozhodnutie o začatí exekučného konania a výkaz daňových nedoplatkov sa nedoručuje daňovému subjektu.

Po začatí daňového exekučného konania sa doručuje daňová exekučná výzva. Počas trvania daňovej exekúcie daňový subjekt komunikuje priamo so zamestnancom mesta Banská Bystrica, ktorý exekúciu vedie.

Toto konanie prebieha podľa osobitného zákona daňového poriadku.  Počas daňového exekučného konania, správca dane nevykoná zmeny týkajúce sa úpravy daňovej povinnosti alebo poplatkovej povinnosti, ak žiadosť o úpravu daňovej povinnosti bola podaná po začatí exekučného konania. Po ukončení exekučného konania a vyrovnaní nedoplatku, správca dane pokračuje v konaní o úprave daňovej povinnosti na základe žiadosti daňového subjektu.

Podpisovanie

Písomné podania doručované správnemu orgánu alebo exekútorovi musí byť podpísané vlastnoručným podpisom žiadateľa (štatutárom).

Elektronické podania doručované správnemu orgánu alebo súdnemu exekútorovi podpisuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS