Agendy

Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva – Občan

Príslušnému matričnému úradu, kde je zápis o uzavretí manželstva /oznámenie uverejnené na stránke mesta.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Sobášny list, rodný list, fotokópia OP a rozsudku o rozvode manželstva s vyznačenou nadobudnutou právoplatnosťou