Projekty

Všetky projekty

Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica
Mestský mládežnícky futbalový štadión – Radvaň
Plán udržateľnej mobility funkčného územia mesta Banská Bystrica
Zvýšenie prevencie kriminality v siedmich problémových lokalitách
Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva C
Mestská cyklotrasa Hušták-Kráľová – vetva B (Cyklolávka ponad R1)
Mestská cyklistická trasa Hušták-Kráľová – vetva A
Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 1. etapa
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 2. etapa
Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici
OZNAM: Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Zavedenie SMART CITY riešení v meste Banská Bystrica“
Parkoviská na Tatranskej ulici č. 24-32, 34-38, 40-50, 52-64, Banská Bystrica
Oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ J.G. Tajovského, Banská Bystrica