Projekty

Všetky projekty

Parkoviská na Tatranskej ulici č. 24-32, 34-38, 40-50, 52-64, Banská Bystrica
Oprava sociálnych zariadení a zdravotechniky v zázemí telocvične ZŠ s MŠ, Radvanská 1, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ J.G. Tajovského, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odbornej polytechnickej učebne ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Sásová, Pod Skalkou č. 3028/2, parc. č 257/2, 257/3 Banská Bystrica, mestská časť Sásová, Okres Banská Bystrica
Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 26, Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Karpatská 3, Banská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – MŠ Strážovská 3, Banská Bystrica
Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici