Agendy

Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – stavebné konanie – Podnikateľ

Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica

(v súlade s § 58 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon v znení neskorších predpisov) na základe právoplatného územného rozhodnutia a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica

 

Informácie

Žiadateľ

Údaje a prílohy musia byť v súlade s právoplatným územným rozhodnutím. V prípade chýbajúcich údajov a príloh v texte uvedených bude žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti a až po ich obdržaní bude ďalej vo veci konané.

Táto žiadosť sa podáva aj pri zlúčenom územnom a stavebnom konaní. V tomto prípade sa platné územné rozhodnutie nahrádza vyjadreniami, stanoviskami príslušných dotknutých účastníkov týkajúcich sa zámeru, účelu danej stavby.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- kópia katastrálnej mapy s vyznačením tvaru a rozmerov požadovaného záberu pozemku/ov,

- situácia umiestnenia stavby z projektu,

- číslo právoplatného územného rozhodnutia zo dňa,

- pri zlúčenom územnom a stavebnom konaní doložiť vyjadrenia, stanoviská príslušných dotknutých účastníkov týkajúcich sa zámeru a účelu danej stavby.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou