Agendy

Osobitné užívanie verejného priestranstva – Občan

Miesta verejných priestranstiev pre účely tohto nariadenia sú pozemky vo vlastníctve Mesta, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom

užívať. Sú to najmä miestne komunikácie – ulice, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov a pod.), pasáže, námestia, verejné sady a záhrady, parky, lesoparky, verejná zeleň, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a pod.

Osobitné užívanie verejného priestranstva je umiestnenie 

 • zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb v rámci terasy,
 • zariadenia, ktoré je súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového a spoločenského podujatia, aktivity a činnosti, predvolebnej kampane, verejnej zbierky,
 • zariadenia, ktoré je potrebné pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov,
 • zariadenia cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie,
 • zariadenia na nakrúcanie filmového a televízneho programu, spotu, klipu, na fotografovanie,
 • prenosovej techniky a iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie, rekvizity,
 • zariadenia poskytujúce informáciu o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí,
 • propagačného zariadenia,
 • zariadenia pre registrovanú voľnú pouličnú aktivitu,
 • motorového vozidla, ktoré je súčasťou podujatia, aktivity,

Priestor medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, propagačné „áčko“ a pod.).

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva umiestnením predajného zariadenia na poskytovanie služieb, ktorý ma charakter stavby v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon).

 

 

 

Informácie

Žiadateľ

fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Daňovnik je povinny v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane:

a) vznik daňovej povinnosti najneskôr v deň zámeru osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva,

b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali,

c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia osobitného uživania verejného priestranstva.

 

Povinné prílohy

náčrt lokalizácie osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva

Sadzba

Sadzba dane je stanovená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 centrum

 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť kultúrneho, športového a spoločenského podujatia, aktivity, činnosti 2,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť prezentačného podujatia, aktivity, predvolebnej kampane 7,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť verejnej zbierky 0,50 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie 3,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovania 10,00 €
  priestranstva 1,00 €

ostatné územie

 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť kultúrneho, športového a spoločenského podujatia, aktivity, činnosti 2 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť prezentačného podujatia, aktivity, predvolebnej kampane 5,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť verejnej zbierky 0,30 €
 • cirkus, lunapark, zábavnú technickú činnosť a inú atrakciu 2,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovania 9,00 €

Úhrady

bankovým prevodom, hotovosťou do pokladne

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

 • zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... vznp.

Poučenie

 1. Realizácia podujatia/aktivity na miestnych komunikáciách je možná na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií podľa zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. Formulár žiadosti je na www.banskabystrica.sk.
 2. Vjazd motorových vozidiel do pešej zóny je s max .hmotnosťou 5 ton a len v súlade s platným VZN o dopravnom režime v pešej zóne.
 3. Organizátor je povinný zabezpečiť verejné priestranstvo odpadkovými košmi, ich čistenie, zber a odvoz odpadov, čistotu verejného priestranstva.
 4. Pri realizácii podujatia / aktivity v parkoch je vjazd motor. vozidlami možný len na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií; nesmie dôjsť k devastácii zelených plôch, krov a stromov. Prezentačné, komerčné stánky a chemické toalety budú umiestnené na spevnených plochách a chodníkoch, ostatné zariadenia budú situované tak, aby hostia vchádzajúci do nich v čo najmenšej miere poškodzovali zeleň. V prípade poškodenia trávnatej plochy je organizátor povinný zabezpečiť obnovu trávnika v zmysle technologického postupu zatrávňovania, v prípade poškodenia zelene si Mesto bude nárokovať náhradu škody.
 5. Z dôvodu konania bohoslužieb v blízkych cirkevných objektoch organizátor v čase ich konania intenzitu hluku prispôsobí tak, aby bohoslužby neboli rušené.
 6. Pri príprave a realizácii podujatia je organizátor povinný dodržať prípustné hodnoty hluku v zmysle platnej vyhlášky MZ SR.
 7. Pri príprave podujatia, aktivity je zakázané lepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel.

Podpisovanie

daňovník

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

vydanie rozhodnutia - vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva